Let us know how it is going

הישגים

אין לך עדיין שום הישגים.

התחלת הקורס תשובות לסמים

התחל את הקורס אונליין 'תשובות לסמים'.

תשובות לסמים לומד

סיים את השיעור הראשון.

תשובות לסמים התלמיד המתמיד

סיים 1/4 מהקורס.

תשובות לסמים מגביר הקצב

סיים 3/4 מהקורס.

תשובות לסמים סיום קורס אונליין

סיים את הקורס אונליין 'תשובות לסמים'.

התחלת הקורס ילדים

התחל את הקורס אונליין 'ילדים'.

ילדים לומד

סיים את השיעור הראשון.

ילדים התלמיד המתמיד

סיים 1/4 מהקורס.

ילדים מגביר הקצב

סיים 3/4 מהקורס.

ילדים סיום קורס אונליין

סיים את הקורס אונליין 'ילדים'.

התחלת הקורס היסודות של יחסי ציבור

התחל את הקורס אונליין 'היסודות של יחסי ציבור'.

היסודות של יחסי ציבור לומד

סיים את השיעור הראשון.

היסודות של יחסי ציבור התלמיד המתמיד

סיים 1/4 מהקורס.

היסודות של יחסי ציבור מגביר הקצב

סיים 3/4 מהקורס.

היסודות של יחסי ציבור סיום קורס אונליין

סיים את הקורס אונליין 'היסודות של יחסי ציבור'.

התחלת הקורס סיועים למחלות ולפציעות

התחל את הקורס אונליין 'סיועים למחלות ולפציעות'.

סיועים למחלות ולפציעות לומד

סיים את השיעור הראשון.

סיועים למחלות ולפציעות התלמיד המתמיד

סיים 1/4 מהקורס.

סיועים למחלות ולפציעות מגביר הקצב

סיים 3/4 מהקורס.

סיועים למחלות ולפציעות סיום קורס אונליין

סיים את הקורס אונליין 'סיועים למחלות ולפציעות'.

התחלת הקורס נישואין

התחל את הקורס אונליין 'נישואין'.

נישואין לומד

סיים את השיעור הראשון.

נישואין התלמיד המתמיד

סיים 1/4 מהקורס.

נישואין מגביר הקצב

סיים 3/4 מהקורס.

נישואין סיום קורס אונליין

סיים את הקורס אונליין 'נישואין'.

התחלת הקורס מרכיבי ההבנה

התחל את הקורס אונליין 'מרכיבי ההבנה'.

מרכיבי ההבנה לומד

סיים את השיעור הראשון.

מרכיבי ההבנה התלמיד המתמיד

סיים 1/4 מהקורס.

מרכיבי ההבנה מגביר הקצב

סיים 3/4 מהקורס.

מרכיבי ההבנה סיום קורס אונליין

סיים את הקורס אונליין 'מרכיבי ההבנה'.

התחלת הקורס פתרונות לסביבה מסוכנת

התחל את הקורס אונליין 'פתרונות לסביבה מסוכנת'.

פתרונות לסביבה מסוכנת לומד

סיים את השיעור הראשון.

פתרונות לסביבה מסוכנת התלמיד המתמיד

סיים 1/4 מהקורס.

פתרונות לסביבה מסוכנת מגביר הקצב

סיים 3/4 מהקורס.

פתרונות לסביבה מסוכנת סיום קורס אונליין

סיים את הקורס אונליין 'פתרונות לסביבה מסוכנת'.

התחלת הקורס שלמות אישית ויושר

התחל את הקורס אונליין 'שלמות אישית ויושר'.

שלמות אישית ויושר לומד

סיים את השיעור הראשון.

שלמות אישית ויושר התלמיד המתמיד

סיים 1/4 מהקורס.

שלמות אישית ויושר מגביר הקצב

סיים 3/4 מהקורס.

שלמות אישית ויושר סיום קורס אונליין

סיים את הקורס אונליין 'שלמות אישית ויושר'.

התחלת הקורס סולם הטונים הרגשיים

התחל את הקורס אונליין 'סולם הטונים הרגשיים'.

סולם הטונים הרגשיים לומד

סיים את השיעור הראשון.

סולם הטונים הרגשיים התלמיד המתמיד

סיים 1/4 מהקורס.

סולם הטונים הרגשיים מגביר הקצב

סיים 3/4 מהקורס.

סולם הטונים הרגשיים סיום קורס אונליין

סיים את הקורס אונליין 'סולם הטונים הרגשיים'.

התחלת הקורס כלים למקום העבודה

התחל את הקורס אונליין 'כלים למקום העבודה'.

כלים למקום העבודה לומד

סיים את השיעור הראשון.

כלים למקום העבודה התלמיד המתמיד

סיים 1/4 מהקורס.

כלים למקום העבודה מגביר הקצב

סיים 3/4 מהקורס.

כלים למקום העבודה סיום קורס אונליין

סיים את הקורס אונליין 'כלים למקום העבודה'.

התחלת הקורס יסודות ההתארגנות

התחל את הקורס אונליין 'יסודות ההתארגנות'.

יסודות ההתארגנות לומד

סיים את השיעור הראשון.

יסודות ההתארגנות התלמיד המתמיד

סיים 1/4 מהקורס.

יסודות ההתארגנות מגביר הקצב

סיים 3/4 מהקורס.

יסודות ההתארגנות סיום קורס אונליין

סיים את הקורס אונליין 'יסודות ההתארגנות'.

התחלת הקורס איך לפתור קונפליקטים

התחל את הקורס אונליין 'איך לפתור קונפליקטים'.

איך לפתור קונפליקטים לומד

סיים את השיעור הראשון.

איך לפתור קונפליקטים התלמיד המתמיד

סיים 1/4 מהקורס.

איך לפתור קונפליקטים מגביר הקצב

סיים 3/4 מהקורס.

איך לפתור קונפליקטים סיום קורס אונליין

סיים את הקורס אונליין 'איך לפתור קונפליקטים'.

התחלת הקורס הדינמיקות של הקיום

התחל את הקורס אונליין 'הדינמיקות של הקיום'.

הדינמיקות של הקיום לומד

סיים את השיעור הראשון.

הדינמיקות של הקיום התלמיד המתמיד

סיים 1/4 מהקורס.

הדינמיקות של הקיום מגביר הקצב

סיים 3/4 מהקורס.

הדינמיקות של הקיום סיום קורס אונליין

סיים את הקורס אונליין 'הדינמיקות של הקיום'.

התחלת הקורס טכנולוגיית הלמידה

התחל את הקורס אונליין 'טכנולוגיית הלמידה'.

טכנולוגיית הלמידה לומד

סיים את השיעור הראשון.

טכנולוגיית הלמידה התלמיד המתמיד

סיים 1/4 מהקורס.

טכנולוגיית הלמידה מגביר הקצב

סיים 3/4 מהקורס.

טכנולוגיית הלמידה סיום קורס אונליין

סיים את הקורס אונליין 'טכנולוגיית הלמידה'.

התחלת הקורס תקשורת

התחל את הקורס אונליין 'תקשורת'.

תקשורת לומד

סיים את השיעור הראשון.

תקשורת התלמיד המתמיד

סיים 1/4 מהקורס.

תקשורת מגביר הקצב

סיים 3/4 מהקורס.

תקשורת סיום קורס אונליין

סיים את הקורס אונליין 'תקשורת'.

התחלת הקורס אתיקה ומצבי הפעולה

התחל את הקורס אונליין 'אתיקה ומצבי הפעולה'.

אתיקה ומצבי הפעולה לומד

סיים את השיעור הראשון.

אתיקה ומצבי הפעולה התלמיד המתמיד

סיים 1/4 מהקורס.

אתיקה ומצבי הפעולה מגביר הקצב

סיים 3/4 מהקורס.

אתיקה ומצבי הפעולה סיום קורס אונליין

סיים את הקורס אונליין 'אתיקה ומצבי הפעולה'.

התחלת הקורס חקירות

התחל את הקורס אונליין 'חקירות'.

חקירות לומד

סיים את השיעור הראשון.

חקירות התלמיד המתמיד

סיים 1/4 מהקורס.

חקירות מגביר הקצב

סיים 3/4 מהקורס.

חקירות סיום קורס אונליין

סיים את הקורס אונליין 'חקירות'.

התחלת הקורס הגורם לדיכוי

התחל את הקורס אונליין 'הגורם לדיכוי'.

הגורם לדיכוי לומד

סיים את השיעור הראשון.

הגורם לדיכוי התלמיד המתמיד

סיים 1/4 מהקורס.

הגורם לדיכוי מגביר הקצב

סיים 3/4 מהקורס.

הגורם לדיכוי סיום קורס אונליין

סיים את הקורס אונליין 'הגורם לדיכוי'.

התחלת הקורס יעדים ושאיפות

התחל את הקורס אונליין 'יעדים ושאיפות'.

יעדים ושאיפות לומד

סיים את השיעור הראשון.

יעדים ושאיפות התלמיד המתמיד

סיים 1/4 מהקורס.

יעדים ושאיפות מגביר הקצב

סיים 3/4 מהקורס.

יעדים ושאיפות סיום קורס אונליין

סיים את הקורס אונליין 'יעדים ושאיפות'.

ראה הכול