Let us know how it is going
6.‎3 תרגיל מעשי

טיפול בתשישות בעולם העבודה היומיומי

חשוב על מקום העבודה שלך והכן רשימה של אנשים שהם introverted. ואז הכן רשימה של אנשים שהם extroverted.

הערה: חזור על התרגיל הזה כמה פעמים שאתה צריך כדי להרגיש לגמרי בנוח עם איתור אנשים שהם introverted ו-extroverted.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.