Let us know how it is going
4.‎1 BALA SEHLOOHO

Tjhate ya Hubbard ya ho Lekola Batho

Tlhaloso

Tjhate ya Hubbard ya ho Lekola Batho ke tjhate eo o ka e sebedisang ho lekola hantle (ho tseba bohlokwa, boleng kapa moelelo wa) boitshwaro ba motho le ho bolela esale pele seo motho a tla se etsa.

Batho esale ba batla ho tseba ho utlwisisa batho ba bang hantle bophelong ba bona. Jwale, ka Tjhate ya Hubbard ya ho Lekola Batho, o ka utlwisisa batho ba bang ka mokgwa o hlakileng mme o boetse o bolela esale pele diketso le boitshwaro ba bona ba kamoso.

Tjhate ya Hubbard ya ho Lekola Batho. (Kgwasolla e le leqephe le le leng le leholo.)

Tjhate ena e bontsha dikarolo tsa motho boemong bo bong le bo bong ba Sekala sa Tone. Dimelo ke mekgwa e fapaneng eo motho a shebahalang ka yona kapa a etsang dintho tse o thusang ho mo tseba. Ke dintho tseo o ka di shebang ka ho toba ho motho kapa diketso tsa hae, ho kenyelletsa le mehlala e latelang:

Boemo ba hae ba melao ya boitshwaro (melao wa boitshwaro mabapi le se nepahetseng le se fosahetseng)

Boikarabello ba hae

Ho phehella ha hae thutong e itseng (bokgoni ba ho tswela pele ho etsa ntho leha o na le mathata a ho e etsa)

Tsela eo a tshwereng nnete ka yona

Di-tone tse ho sekala di qala ho tloha hodimo ho ya tlase ho tjhate. Kholomong e ka letsohong le letshehadi ya tjhate, ke dinomoro tse tla o thusa ho hopola boemo ba tone o mong le o mong. Karolo e nngwe le e nngwe ya thoune e ka buwa ka palo ya yona feela. Mohlala, o ka re motho o ho 3.5 (Thahasello e Matla) kapa ho 1.5 (Kgalefo).

Bokahodimo ba tjhate, ho tloha letsohong le letshehadi, ke dimelo tseo o ka di shebang ho batho. Dimelo tsena di sebetsa molemong o mong le o mong wa Sekala sa Tone. Mohlala, haeba o ne o le 3.0 ho Sekala sa Tone, jwale sebopeho se seng le se seng sa hao se bontshwa mabokoseng ho tloha ka letsohong le letshehadi ho ya ho boemo ba 3.0.

Phoso e le nngwe feela eo o ka e etsang ha o sebedisa tjhate ena ke ho nahana hore motho o boemong bo phahameng ho feta ha a le sebopehong se seng. Ho etsa jwalo e tla be e fosahetse. Dimelo tse fumanehang tjhate bakeng sa motho ya boemong ba tone o itseng ke tse thathamisitsweng mabokoseng hammoho le mola o otlolohileng, ho tloha ka letsohong le letshehadi ho ya ho le letona. Ha ba hlahlathele hodimo kapa tlase tjhate bakeng sa boemo ba tone ya lentswe.

Tsela ya ho sebedisa tjhate ke ena. Nahana ka motho eo o mo tsebang. Ebe o bala ditlhaloso mabokoseng o fumane semelo se le seng seo o tsebang hore ke nnete ka motho eo. O a tseba hore ke nnete hobane o e bone kapa o e bone. Mohlala, o tseba motho ya buang ka lefu le timetso nako yohle. O batla tlhaloso eo ho tjhate mme o bone hore tlasa kholomo 10 “Puo: Dipuisano,” boemong ba tone ya 1.5 (Kgalefo) e re “Ho bua ka lefu le timetso feela. Lehloyo.” O ka bala mabokose a ka ho le letshehadi le ka ho le letona, ka mokgwa o tshwanang le lebokose leo o le fumaneng, mme ba tla o jwetsa haholwanyane ka motho eo.

Motho ofe kapa ofe a ka ba le matsatsi a monate kapa matsatsi a bohloko mme a amohela ditaba tse monate kapa ditaba tse mpe. Nako le nako ha dintho tse kang tsena di etsahala, motho a ka hulelwa nakwana hodimo kapa tlase ho tone tjhateng.

A re nke mohlala wa motho ya nyahamiswang ke bophelo. O maemong a tone ya 2.5 (Nyahamo). Ebe o memelwa ho ya lebopong le metswalle mme, hang, o nyolla Sekala sa Tone ho isa ho 3.5 (Thahasello e Matla). O thabile tsatsing lena. Empa ha a kgutlela hae, ha a na seo a ka se etsang mme boemo ba tone ya hae bo ka theohela ho Nyahamo ha a dula setulong mme a shebelletse TV.

Jwale ha re re monna enwa ya nyahameng o fumana mosebetsi mme o etsa ntho eo a neng a batla ho e etsa kamehla. Mosebetsi o motjha o fetola boemo ba tone ya hae nako e telele. O tsoha hoseng ho hong le ho hong mme o thabetse haholo ho ya mosebetsing. O bua le batho bao a sebetsang le bona mme o kopana le batho ba batjha. Mokgwa ona o motjha wa bophelo o mo boloka a le maemong a hodimo ho Sekala sa Tone nako e telele. O ne a ka halefa kapa a hlonama kapa a ikwahlaya motsheare, empa seo ha se tshwarelle ha a ntse a e na le mosebetsi wa hae oo a o ratang mme o mo kgutlisa ho fihlela ho 3.5 (Thahasello e Matla). Kahoo ho na le boemo bo bohareng ba boitshwaro ho motho ka mong mme ke seo o se batlang ha o bala tjhate ena. Mang kapa mang a ka halefa ka nako e kgutshwane. Empa motho e mong ya boemomg ba 1.5 (Kgalefo) ho Sekala sa Tone o maemong ao motsheare le bosiu.

Feela jwalo ka ha motho a e na le boemo ba thoune bo mahareng, ho jwalo le ka lelapa kapa sehlopha sa batho seo e leng karolo ya sona se na le tone e mahareng. Boemo ba tone ya batho ba o potileng bo ka ama tone ya hao.

Mohlala, monna wa boemo ba 2.5 (Nyahamo) a ka qala ho iketsa motho ya jwalo ka 1.1 (Lehloyo le sa Hlaloswang) kapa 1.1 (Tshabo) ha a ka iphumana a le sehlopheng sa batho ba sa tshepahaleng ba neng ba lwana le ho etsa dintho tse mpe.

Haeba o phela kapa o sebetsa tikolohong e nang le thoune e tlase, o ka lebella hore qetellong e tla theohela tlase. Ho jwalo le ka lenyalo—motho o tlwaetse ho tshwana le boemo ba thoune ya molekane wa hae wa lenyalo.

O ka sebedisa Tjhate ya Hubbard ya ho Lekola Batho ho bolela esale pele boitshwaro ba motho e mong ka ho bona hore o hokae ka tjhate ebe o sheba mabokose ohle a semelo sa hae. Jwale o tla tseba hore na o ka lebella eng ho yena.

O ka sebedisa tjhate ena ha o hira motho hore a o sebeletse kapa a qale kamano le motho e mong. O ka tseba hore na o lebelletse eng, mme ka ho tseba hore na o lebelletse eng, o ka bolela esale pele boitshwaro ba motho eo pele o etsa eng kapa eng ho tswelapele le yena.

Tjhate ya Hubbard ya ho Lekola Batho ho feta moo e o fa polelo ya se ka o etsahallang ha o le dibakeng tse ding kapa o le hara batho ba itseng. O tla tseba hore na ba tla o hulela fatshe kapa ba o phahamisetse hodima ho Sekala sa Tone.

Sekala sa Tone ke sesebediswa sa bohlokwa haholo se ka sebeldiswang ho phela le ho sebetsa le ba bang. Se sebedisetse ho o thusa bophelong ba hao.

HLOKOMELA: E le hore o tswele pele, o tlameha ho tlatsa mehato yohle e fetileng thutong ena. Mohato wa hao wa ho qetela o safellang ke
HLOKOMELA: O bile le dikarabo tse mmalwa tse neng di fosahetse. E le hore o tswele pele, o lokela ho bala sehloho seo hape le ho leka kutlwisiso ya hao hape