Let us know how it is going

Amohelehile

Ha jwale o se o ngodisitse ka katleho mme o se o ikemiseditse ho qala mohato wa hao wa pele molemong wa ho ithuta o monate le o sebetsang. Thuto e tla ho fa disebediswa tse sebetsang tsa bophelo ba hao

Thuto ena e beilwe ka mohato le mohato, ka tatellano ya ho ithuta le ho ikwetlisa eo o lokelang ho e etsa. Jwalo ka ha thuto e ikemetse ho di-logon tsa hao, o ka kena ka nako efe kapa efe ho tswela pele ka dikabelo tsa hao ho fihlela ho phethwa ka botlalo

Tlhokomediso ya Bohlokwa

Ha o etsa thuto ena, etsa bonnete ba hore ha o fetise lentswe leo o sa le utlwisiseng ka botlalo. Lebaka feela leo motho a tlohelang ho ithuta ka lona kapa a ferekana kapa a sa kgone ho ithuta ke hobane o fetile lentswe leo a neng a sa le utlwisise. Di sa le teng

Tlhokomediso ya Bohlokwa

Ha o etsa thuto ena, etsa bonnete ba hore ha o fetise lentswe leo o sa le utwisiseng ka botlalo. Lebaka feela leo motho a tlohelang ho ithuta ka lona kapa a ferekana kapa a sa kgone ho ithuta ke hobane o fetile lentswe leo a neng a sa le utlwisise.

Pherekano kapa ho sitwa ho utwisisa kapa ho ithuta ho tla KAMORA lentswe leo o neng o sa tsebe moelelo wa lona. E kanna yaba ha se mantswe a matjha le a sa tlwaelehang ao o neng o sa a utlwisise.

E nngwe ya dintlha tsa bohlokwa haholo ntlheng yohle ya thuto ke hore ha ho mohla o lokelang ho fetisa lentswe leo o sa le utlwisiseng.

Sehloho se seng le se seng seo o se nkileng ebe hao e qete, o tla fumana hore ho na le mantswe ao o a badileng empa o ne o sa tsebe hore na a bolelang.

Kahoo ha o ntse o etsa thuto ena e lokela ho ba le bonnete, ha o fetise lentswe leo o sa le utlwisiseng ka botlalo.

Haeba seo o ithutang sona se ferekanya kapa o sa utlwisisi, ho tla ba le LENTSWE pejana leo o sa kang wa le utlwisisa.

Se ke wa fetela pele, empa kgutlela ho PELE o kena mathateng mme o fumane lentswe leo o neng o sa le utlwisisi ka botlalo. Kae kapa kae moo o bonang lentswe le thaletsweng mola, o ka le tobetsa mme hang-hang le tla o fa moelelo wa lentswe leo.

Ha o ntse o tswela pele thutong, o ka tobetsa hape lethathamong le ka hodimo ho leqepe le leng ka leng la thuto eo ho yona e reng "Ditlhaloso" (e leng lenane la mantswe le seo ba se bolelang) mme e tla o isa lenaneng la mantswe a sebedisitsweng ha o le thutong ho fana ka moelelo wa e ka mong.

Haeba o sa fumane lentswe leo o le batlang le thathamisitswe lethathamong, fumana bukantswe e bonolo mme o shebe moelelo wa yona moo.

Re ya o Amohela ho Thuto ya Inthanet ya Sekala sa Tone ya Maikutlo

Kgafetsa batho ba nnile ba ipotsa hore na ba ka utlwisisa ha molemo jwang hore na maikutlo a ama boitshwaro ba batho jwang. Ba bona motho ya shebahalang a kwatile ebile a le bohale haholo mme ha ba tsebe seo ba ka se lebellang ho motho eo. Ba bona motho ya kgutsitseng haholo a bile a hloname a shebile fatshe nako yohle mme ba leka ho ba thabisa ka leano le leng leo ba nang le lona, ​​empa boiteko ba bona ba ho thabisa motho eo ha bo fihle kae kapa kae mme ha ba tsebe lebaka.

Ho fihlela jwale, ha ho na mokgwa o hlakileng wa ho utlwisisa hore na ka dinako tse ding batho ba ka fetola maikutlo a bona jwang ka letsatsi kapa esita le ho ba ba tsitsitseng maemong a maikutlo ka dilemo.

Empa L. Ron Hubbard o hlokometse hore ha e le hantle ho na le mohlala wa boitshwaro ba maikutlo boo batho ba bo latelang. O fumane batho ba etsa ka mekgwa e ka o jwetsang maikutlo ao ba nang le ona—leha maikutlo ao a bonahala a patehile hobane ho sa buuwe ka ona. Mme o boetse a fumana hore ho na le sekala sa maikutlo ana. O fumane mme a re fa disebediswa ho fumana hore na motho o hokae ka sekala sena sa maikutlo ka nako efe kapa efe, ka ho sheba feela boitshwaro ba hae, ho bua le yena kapa esita le ho sheba feela ka mahlo.

Sekala sa Tone ya Maikutlo ke sesebediswa se matla haholo ho o thusa ho utlwisisa maikutlo a batho le ho bolela esale pele boitshwaro ba bona. Ka yona, o ka tseba hore na o ka lebella eng ho motho ofe kapa ofe ka nako efe kapa efe, ho ba motho ya halefileng, motho ya kgutsitseng haholo mme a hloname ka dinako tsohle kapa motho ya kgopameng kapa ya thabileng. Mme o ka tseba hore na o ka lebella ho fumana puisano ya hao hantle mme o kenye letsoho.

Tlhokomediso ya Bohlokwa

Ha o etsa thuto ena, etsa bonnete ba hore ha o fetise lentswe leo o sa le utlwisiseng ka botlalo. Lebaka feela leo motho a tlohelang ho ithuta ka lona kapa a ferekana kapa a sa kgone ho ithuta ke hobane o fetile lentswe leo a neng a sa le utlwisise. Di sa le teng

1.‎1 BALA SEHLOOHO

Sekala sa Tone ya Maikutlo

Maikutlo a bolela ho amana le maikutlo, maikutlo ao motho a nang le ona ao a atisang ho a bontsha ka sefahleho kapa ka tsela eo mmele wa hae o itshwarang ka yona. Mehlala e meng ya maikutlo e kenyelletsa thabo, nyahamo le tshabo.

Tone e bolela boemo ba motho ba maikutlo. Sena se ka feta nako e kgutshwane haholo kapa nako e telele haholo.

Sekala ke letoto la mehato kapa mekgahlelo e hlophisitsweng ka tatellano.

Sekala sa Tone ya Maikutlo se bontsha maikutlo ohle ao motho a ka bang le ona ka nako efe kapa efe bophelong ba hae.

The Sekala sa Tone se boetse se o jwetsa hore na ho ka lebellwa hore motho a itshwarere jwang ka nako efe kapa efe. Ha motho a le boemong bo itseng ho Sekala sa Tone, o itshwara ka tsela e itseng. Ka hona, ka ho tseba hore na karolo e nngwe le e nngwe ya Sekala sa Tone ke eng, o ka bolela esale pele hore na motho o tla itshwara jwang.

Ho na le maikutlo a fokolang feela a motheo ho Sekala sa Tone. Ka hodimo, ho na le maikutlo a tjheseho. Tjheseho bolela maikutlo a nyakallo ka ho hong le ho labalabela ho nka karolo ho ona. Mme ka tlase ho moo, o na le motho ya thabileng feela ka eng kapa eng eo a e etsang.

Mme hape, ka tlase ho moo, o na le maikutlo moo motho a itshirellang hore a se ke a thaba pepenene. O fumana maikutlo ha o sheba maikutlo ana ao motho a nang le tshabo ya ho fihlela ntho e itseng. Karolo ena ho Sekala sa Tone e bitswa paballo. Ka tlase ho paballo, re fumana boemo ba thoune ba kgotsofalo. Kgotsofalo ho bolela hore motho ke motho ya thabileng ka kgutso. O kgotsofetse.

Tlasa boemo bona re ba maemong a nyahamo. Nyahamo ke moo ho seng letho le phoso, empa ha ho letho le etsahalang. Motho eo o nahana hore dintho tseo a batlang ho di etsa di mo thatafaletsa hanyane hore a ka di etsa, kahoo ha a di etse. Ha ho na letho le kotsi hona jwale, empa ha ho na letho le thabisang. Ha a balehele eng kapa eng ebile ha a ye ho eng kapa eng—o dutse hantle sebakeng se le seng a sa etse letho. Ke ho nyahamo hoo.

Ha o leka ho etsa hore motho ya botswa hore a etse ho hong, o tla ba botswa le ho o halefela. O theohela hanyane ho Sekala sa Tone. Kahoo e latelang tlase ho nyahamo ke ho bohanyetsi. Bohanyetsi ke maikutlo a ho kgopisa le ho kgopisa motho, ho bakwang ke batho ba bang ba atamelang haufi le yena kapa ba buisana le yena.

Ka tlasa bohanyetsi, maikutlo a motho a fetoha kgalefo. Motho ya halefileng a ka tshoswang hoo a ka bontshang tshabo.

Tshabo—ha e tshoswang kapa e sutumetswa haholo—e tla fetoha mesarelo. Mesarelo ke ho se kgone ho baleha tshabo, ntho e tshosang kapa mohopolo wa ho lahlehelwa ke ntho e bohlokwa haholo ho wena.

Mesarelo, ho sututswa kapa ho sokelwa haholo, ho fetoha ho hloka thahasello—ho hloka thahasello ka ho felletseng kapa ho rata dintho ka kakaretso, ka sepheo sa hore motho ha a na maikutlo ebile ha a na matla.

Se seng le se seng sa maikutlo ana se na le mokgwa wa sona wa boitshwaro.

Banna ba halefileng ba etsa dintho tse itseng. O ka lebella hore motho ya bohale ho roba dintho. O ka lebella hore a se tshepahale. O ka lebella hore a leke ho ba le taolo ho batho ba mo potileng ka ho ba kgarumela, ho ba laela, ho ba tshosa ka hore o tla ba otla kapa a ba hlekefetse. O tseba sebopeho sa motho sa bohale.

Hape o tseba sebopeho sa motho ya tshabang, jwalo ka motho ya tshabang ho bua nnete kapa motho ya tshabang ho tobana le dinnete tsa nnete ka se etsahalang kapa seo a se entseng. Motho ya jwalo o tla fetola dintlha ho fapana le ho tobana le tsona. O tla bua leshano ka se etsahetseng. O tla qoba nnete hobane jwale e kotsi haholo ho yena. Mohlala, ha re re motho o kena ka tlung ebe o tshwarwa ke mapolesa. O tshaba hore na ho tla etsahala eng ka yena kahoo a bua leshano. O re o ne a feta pela ntlo mme a bona monyako o ka pele o bulehile kahoo a kena ka tlung ho bona hore na ho na le motho ya nang le mathata ka hare.

Ho motho ya dulang ka tshabo, batho kapa dintho tse ding tse phelang tikolohong ya hae di kotsi ho yena hoo a dulang a tshaba ebile a na le mokgwa o tiileng wa ho phela. Ha a kgathalle ho hlasela ka ho toba ntho efe kapa efe kapa motho ofe kapa ofe. O ne a ke ke a ya ho motho e mong mme a jwetsa motho hore o entse phoso. O tlameha ho ya jwetsa Joe hore Bill o entse ho hong ho fosahetseng ebe o etsa hore Joe a ye mme a bolelle Bill hore o entse phoso. Sena se bitswa lehloyo le patehileng. Patehileng e bolela sephiri kapa se patilweng mme lehloyo ke ha motho e mong a le lonya, a bontsha lehloyo ho motho e mong. Batho ba tshabang ba itshwara ka tsela eo.

Motho ya mesarelong a ka sebetsana feela le maikutlo a kutlwelobohloko. Kahoo o etsa hore ba bang ba mo potolohileng ba mo qenehele le ho mo thusa. O tlameha ho itshetleha ka bona, ka tsela e fapaneng, ho pholoha ha hae. O ikutlwa hore a ke ke a phela ntle le ha a le mesarelong kapa a kula.

Tsela eo motho ya sa tsotelleng a e etsang ke ho iketsa eka o shwele. Mohlala, lesole le ya ntweng, dikulo di qala ho fofa hohle. A ke ke a e emela. A ke ke a lwana mme a ke ke a baleha, kahoo o iphapanya mme o itihela fatshe ka sefahleho mme o robala moo a tiile. Motho e mong a ka tsamaya a mo raha mme a nahana hore o shwele mme a fetela ho motho e mong. Dikulo tsa sera ha di mo otle. O nahana hore o motle! Ka ho amohela nnete ya lefu, o “shwa” mme dintho tse kotsi di tloha mme o mo tlohela. Batho ba bang ba sebedisa mokgwa ona e le mokgwa wa ho phela bophelong: “Haeba ke sa lekana, ha ho na motho ya tla nkgathatsa.”

Haeba o shebahala ka hohle, o ka fumana motho ya tjena. E ka ba motho ya rekisang dipampiri tlase hukung ya seterata. O ka tseba motho ya sa tsotelleng seo a se buang. Moqoqo wa hae e tla ba ntho e kang, “Ha ke kotsi. Ha ke tshoso ho wena. Ha ke tshoso ho bophelo. Ha ke a kgona ho etsa jwalo. Ha ho letho leo nka le etsang. Ka hona, ha o a lokela ho ntlhasela. Ke shwele.”

A re re mohlomong o na le ditaba tse monate ka morero o motjha oo o natefileng ka ona mme o o arolelana le batho ba maemo a fapaneng a Sekala sa Tone. Ba ne ba tla etsa jwang?

Mohlala, motho e mong ya mesarelong o nahana hore o haufi le lefu mme ha a na tshepo. Ho yena, ha ho na thuso ho tswelapele mme le ha ho le jwalo bophelo ke boiphihlello bo bohloko. O batla ho dula moo feela le ho ikgauhela. Ke tsela eo motho e mong ya mesarelong a ka e etsang. O tla sebetsana le dintho tsohle bophelong ka tsela ena, ho kenyelletsa le ditaba tsa hao tse monate.

Ho thweng ka motho ya tshohileng? Ho yena, bophelo ba hae bo dula bo le kotsing. O tla etsa sa bohlokwa ka ho fetisa eng kapa eng eo o mo bolellang yona e thabisang. Nako efe kapa efe ha o tjheseha (o thabile ebile o thahasella haholo) ka ntho e nngwe eo o tla e etsa mme o leka ho mo kenyelletsa, o tla etsa hore o se bohlokwa hape o se na thuso.

Haeba o ka ya ho motho ya neng a le hlokolosi haholo mme o re, “Re na le projeke ena e kgolo e kgahlisang mme re tlo e etsa selemong sena,” motho ya fanang ka boitshepo o tla qala ho bua ka dintho tse thefulang. A ka nna a re, “Na o se o kile wa nahana ka taba ena haholo mme o se o rerile sena ka hloko?” Ha o se o qetile ho bua le motho enwa, o lakatsa eka ka be o sa ka wa bua le yena. O na le mabaka a mangata haholo a hore o ke ke wa tjheseha ka morero ona, empa ha a re ha a dumellane le wona.

Mme jwale o tla ho motho ya phahameng ho Sekala sa Tone sa boemo ba tone ya thabo. O mo jwetsa ka morero ona mme o re, “E hantle!” Mme o mo jwetsa hore e tla ba ena le ena le ena mme o tla etsa jwalo ebe o re, “Hao!” Mme motho enwa o eketsa ho hong ho yona. O e etsa hore e be karolo ya morero o kgahlisang. Ke yena feela eo o ka buang le yena ka tsela ena.

Ka kakaretso, ha o tseba boholo ba sekala sa maikutlo, o kgona ho tseba tsela eo batho ba tla etsa dintho ka yona mme o bone boitshwaro ba bona bophelong.

Bohlokwa feela boo ntho e nang le bona ke hore bo na le thuso hakae le hore na bo sebetsa kapa tjhe.

Sekala sa Tone ya Maikutlo ke sa bohlokwa ebile e hlile se a sebetsa.

HLOKOMELA: E le hore o tswele pele, o tlameha ho tlatsa mehato yohle e fetileng thutong ena. Mohato wa hao wa ho qetela o safellang ke
HLOKOMELA: O bile le dikarabo tse mmalwa tse neng di fosahetse. E le hore o tswele pele, o lokela ho bala sehloho seo hape le ho leka kutlwisiso ya hao hape