Let us know how it is going

INGQIBELELO KUNYE NOKUNYANISEKA

IVELA KWINCWADI YE SCIENTOLOGY

Bhalisa usebenzisa idilesi ye-meyile:


Ingqibelelo kunye Nokunyaniseka

Kule khosi uya kufunda:

  • Isizathu sokuba umntu aphulukane nemvo yokuxabiseka kwakhe kunye nokuzihlonipha.
  • Yintoni ebangela ukuba abantu barhoxe kubudlelwane babo, imisebenzi yabo, amaqela abo okanye kwanamaphupha abo.
  • Iteknoloji echanekileyo ekuvumela ukuba uhlukane neziphoso zangaphambili-ukunciphisa ubunzima obubangelwa lukreqo.