Let us know how it is going
11.‎6 תרגיל מעשי

עזרה לאנשים באמצעות סיועים

התאמן בהגשת עזרה לאנשים באמצעות סיועים. תן סיוע כלשהו מתוך הסיועים שלמדת לחברים, לקרובים, לעמיתים או לזרים. למשל, אתה יכול לבקר בבית-חולים ולתת סיועים לאנשים חולים או פצועים או שמחלימים מניתוחים. אתה יכול לתת סיוע למישהו בחדר מיון. ככל שתיתן יותר סיועים, כך תיעשה יותר מיומן ותעזור ליותר אנשים.

הערה: חזור על התרגיל הזה כמה פעמים שתצטרך כדי להרגיש לגמרי בנוח עם הנוהל.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.