Let us know how it is going
9.‎3 תרגיל מעשי

קל-מג

השג את המרכיבים לקל-מג והכן כוס קל-מג, לפי ההוראות ב-'שימוש בוויטמינים ובמינרלים'.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.