Let us know how it is going
9.‎1 תרגיל מעשי

סמים ורעלים

מטלות מעשיות

הערה: התרגילים המעשיים האלה אינם בגדר חובה. אתה לא חייב לעשות אותם. הם נכללים כאן כדי שתעשה אותם וזה יעזור לך להשיג הבנה מוגברת ויכולת ליישם את החומרים של הקורס.

הסתכל סביב המקום שבו אתה גר או עובד ומצא דוגמאות של סמים או רעלים. לדוגמה, הסתכל על התוויות של מוצרים שעשויים להיות בארון תרופות, או על תוויות של מוצרי מזון וכו'. עשה את זה עד שתוכל לזהות בקלות דוגמאות של סמים ורעלים בסביבה שלך.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.