Let us know how it is going
9.‎4 תרגיל מעשי

תהליכים אובייקטיביים

מצא חבר או מישהו שאתה מכיר שהשתמש בסמים ותן לו אחד מהתהליכים האובייקטיביים ב-'נהלים כדי לסייע בגמילה'. עשה את התהליך עד שלאדם יש אינדיקטורים טובים והיתה לו הארה כתוצאה מהתהליך. חזור על כך עם אנשים אחרים שאתה מכיר עד שתרגיש בטוח ביכולתך להשתמש בתהליכים האלה.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.