Let us know how it is going
4.‎1 תרגיל מעשי

תרגיל מעשי

מטלות מעשיות

הערה: התרגילים המעשיים האלה אינם בגדר חובה. אתה לא חייב לעשות אותם. הם נכללים כאן כדי שתעשה אותם וזה יעזור לך להשיג הבנה מוגברת ויכולת ליישם את החומרים של הקורס.

הסתכל סביבך ושים לב לדברים ששורדים. כתוב רשימה של הדברים שאתה רואה שבאמת שורדים. המשך לעשות זאת עד שתהיה בטוח שכל הדברים החיים סביבך מנסים לשרוד.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.