Let us know how it is going
4.‎4 תרגיל מעשי

תרגיל מעשי

מצא מישהו אחר שיש לו בעיה ועזור לו למצוא את הפתרון הטוב ביותר שלוקח בחשבון כל אחת מהדינמיקות שלו.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.