Let us know how it is going
4.‎3 תרגיל מעשי

תרגיל מעשי

קח משהו שאתה צריך לטפל בו בחיים – החלטה כלשהי שאתה צריך להחליט או בעיה כלשהי שאתה צריך לפתור – ומצא פתרון שלוקח בחשבון כל אחת מהדינמיקות. הפתרון חייב להיות משהו שעושה הכי פחות נזק למספר הקטן ביותר של דינמיקות או את הטוב הרב ביותר למען המספר הרב ביותר של דינמיקות.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.