Let us know how it is going
7.‎4 תרגיל מעשי

מילוי הרִיק

רשום דוגמה שראית או שחווית בעצמך של חוק 'העובדות שהושמטו': "כאשר אין עובדות זמינות, האנשים ימציאו אותן". לאחר מכן תאר דרכים שונות שבהן האדם המעורב או האנשים המעורבים היו יכולים לטפל בסיטואציה בעזרת הנתונים על יח"צ שמופיעים בפרק כיצד לטפל בשמועות ובמסעות לחשושים.

חזור על התרגיל הזה כמה פעמים שצריך עד שתרגיש בטוח שאתה יכול להבחין בצורה נכונה בדוגמאות של 'חוק העובדות שהושמטו' ולדעת כיצד לטפל בהן תוך שימוש בשיטות שלמדת על יחסי ציבור.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים ואז בחן את הבנתך שוב.