Let us know how it is going
6.‎3 תרגיל מעשי

דרכים להפחית את האיום

מצא חבר או בן משפחה שמרגיש שהסביבה היא יותר מדי בשבילו מכדי לטפל בה. עזור לו לשפר את יכולתו לטפל בה כשאתה משתמש באחת משבע הטכניקות שניתנו בפרק דרכים להפחית את האיום.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים ואז בחן את הבנתך שוב.