Let us know how it is going
5.‎1 קרא את המאמר

העולם האמיתי

לפי סוחר התוהו ובוהו, לָעולם פשוט אסור להיות מקום טוב יותר. אם אנשים היו פחות מובסים על-ידי סביבתם, לא היו מקצים יותר כספים חדשים למשטרה, לצבאות ולכלי נשק. לא היו נותנים אף שקל עבור עיתונים שמפרסמים בהגזמה סיפורים כדי לגרום להם להיראות גרוע יותר ממה שהם.

כל עוד הפוליטיקאים, יצרני הנשק והמדיה מרוויחים מפשע, ממלחמה ומחדשות רעות, ימשיכו להיות אותם אנשים שמפיצים בלבול ומורת רוח.

אבל זה העולם שיצרו אותו, לא העולם האמיתי. מאחורי כל ההטרדות האלה קיימת סביבה רגועה יותר. זאת סביבה שבה אנשים יכולים לחיות ולהרגיש טוב יותר. זה עולם שבו אנשים עושים מעשי גבורה ושכנים עוזרים אחד לשני. זה עולם שבו אנשים מתגברים על קשיים עצומים כדי להשיג דברים יוצאי דופן.

ההבדלים בין אדם מיומן לבין אדם לא מיומן נראים בסביבה של האדם. אדם שאינו מיומן מאוד לא יכול להתאים את הסביבה שלו לעמוד בצרכים שלו. אבל אדם שהוא מיומן יכול להתאים את הסביבה שלו כדי שהוא ישרוד טוב יותר. לדוגמה, אם הוא צריך להגדיל את הכנסתו כדי לתמוך במשפחה מתרחבת, הוא ימצא דרך לעשות את זה.

לפסיכולוג של המאה התשע-עשרה היה הרעיון שאדם צריך "להסתגל לסביבתו". המידע הכוזב הזה עשה נזק לאנשים, לקבוצות ולגזעים. האמת היא שכל אחד מצליח במידה שבה הוא מסגל את הסביבה אליו.

להיות מיומן פירושו היכולת לשלוט בדברים בסביבה ולהפעיל אותם.

כאשר מזהים את הפעולות של סוחר התוהו ובוהו, אנשים יכולים להתחיל לשלוט טוב יותר בסביבה שלהם ולהצליח בחייהם.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.