Let us know how it is going
6.‎4 תרגיל מעשי

עזור למישהו לעמת

עזור לאדם בכך שתיתן לו לכתוב רשימה קצרה של הבעיות שיש לו בחייו. לאחר מכן תן לו למצוא איזו מהן הכי קל לו לעמת. תן לו לכתוב את זה. לאחר מכן גרום לו לכתוב מה הוא יודע בביטחון מלא שהוא היה יכול לעשות בקשר לדבר האחרון שהוא כתב. עכשיו, גרום לו לקחת את הדבר האחרון שהוא כתב ולעשות אותו.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים ואז בחן את הבנתך שוב.