Let us know how it is going
9.‎4 תרגיל מעשי

עשה את מערכת הצעדים לדוגמה מס' 2

עשה את מערכת הצעדים שניתנה כמערכת צעדים לדוגמה מס' 2 בכתיבת יעדים למערכות צעדים. בצע בפועל את הצעדים שלה בהתאם להוראות במערכת הצעדים.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.