Let us know how it is going
9.‎5 תרגיל מעשי

כתוב מערכת צעדים פשוטה

כתוב מערכת צעדים כדי לצאת לסיבוב רגלי. השתמש בסוגי היעדים כפי שמתואר בתוכניות ומערכות צעדים, כולל:

  1. יעד עיקרי
  2. יעד ראשוני
  3. יעד חיוני
  4. יעד לפעולה
  5. יעד מותנה
  6. יעד לייצור

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.