Let us know how it is going
9.‎6 תרגיל מעשי

כתוב מערכת צעדים כדי להתכונן למשהו

כתוב מערכת צעדים כדי להתכונן להמשך היום. רשום את הצעדים שתעשה כדי להתכונן ליום העבודה שלך, יום הלימודים או מה שזה לא יהיה. השתמש בסוגי היעדים כדי לעשות זאת:

  1. יעד עיקרי
  2. יעד ראשוני
  3. יעד חיוני
  4. יעד לפעולה
  5. יעד מותנה
  6. יעד לייצור

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.