Let us know how it is going
9.‎2 תרגיל מעשי

השתמש בסולם האדמיניסטרטיבי

כשאתה משתמש בסולם האדמיניסטרטיבי, קח את שלושת הסעיפים הבאים בסולם (מטרה, מדיניות ותוכניות) ומצא מהם עבור השאיפה שבחרת.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.