Let us know how it is going
9.‎1 תרגיל מעשי

קבע שאיפה

מטלות מעשיות

הערה: התרגילים המעשיים האלה אינם בגדר חובה. אתה לא חייב לעשות אותם. הם נכללים כאן כדי שתעשה אותם וזה יעזור לך להשיג הבנה מוגברת ויכולת ליישם את החומרים של הקורס.

מצא כמה שאיפות שאתה רוצה להשיג. האם על כמה מהן אתה כבר עובד? האם כמה מהן נמצאות בשלב של "רעיון טוב" ולא עבדת עליהן הרבה? בחר שאיפה אחת שאתה רוצה לפתח הלאה.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.