Let us know how it is going
6.‎3 תרגיל מעשי

הטבלה להערכה אנושית של האברד

קח מישהו שאתה מכיר ואתר אותו בטבלה על-ידי מציאת אחד המאפיינים שאתה יודע שהוא נכון לגבי האדם. לאחר מכן מצא את רמת הטון שלו בטבלה והסתכל על כל אחת מהמשבצות מימין ומשמאל של אותה רמת טון כדי לגלות עוד על האדם הזה.

עשה את אותו הנוהל עם אנשים אחרים שאתה מכיר או עובד איתם וחזור על זה עד שיהיה לך ביטחון בשימוש בטבלה כדי לחזות את ההתנהגות של אדם אחר.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.