Let us know how it is going
6.‎4 תרגיל מעשי

מבחן של שתי דקות בסולם הטונים

עשה על מישהו את המבחן של שתי דקות בסולם הטונים. התחל שיחה עם אדם כלשהו, וכשאתה פועל לפי הצעדים של הנוהל, קבע לאיזו רמת טון האדם מגיב.

חזור על זה עם אנשים אחרים עד שתהיה בטוח שאתה יכול לאתר באיזו רמת טון האדם נמצא.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.