Let us know how it is going
6.‎2 תרגיל מעשי

להתבונן במה שנמצא שם

הסתכל באיזור סביבך ותרגל לראות את מה שנמצא שם. שים לב לדברים שניתן לראות אותם בבירור. אל תאפשר לשום רעיונות או מסקנות להשפיע על ההתבוננות שלך. פשוט ראה מה נמצא שם.

המשך לתרגל התבוננות במה שנמצא שם עד שתהיה בטוח שאתה יכול לעשות זאת בלי להוסיף שום רעיונות או מסקנות.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.