Let us know how it is going
4.‎4 תרגיל מעשי

הגברת ARC בעזרת תקשורת

חשוב על נושא או דבר כלשהו שאתה לא יודע עליו הרבה והגבר את התקשורת שלך איתו (הסתכל עליו, גע בו, קרא עליו וכו'). לאחר מכן שים לב מה קורה לרמת האהדה והממשות שלך בקשר אליו לאחר שהגברת את התקשורת שלך.

הערה: חזור על התרגיל הזה כמה פעמים שתצטרך כדי להרגיש לגמרי בנוח עם הנוהל.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.