Let us know how it is going
6.‎1 BALA SEHLOOHO

Ho Boloka Lenyalo

Lenyalo le leng le le leng le thabileng le na le ntho e le nngwe e tswanang: boemo bo phahameng ba puisano pakeng tsa balekane ba lenyalo.

Haeba kamano e qala ho senyeha, balekane ba ka senola overts le withholds tseo ba neng ba bile ba di thibetse, mme seo se tla thusa hore ho be le poelano lenyalong. Qalong, diphoso tse ding di ka etsahala ha balekane ba lenyalo ba arolelana overts le withholds, empa ha nako e ntse e tsamaya, ka sebele e tla thusa ho lokisa lenyalo le ho le kopanya hape.

Ha ho na lenyalo le ka tswelang pele ho ba teng ntle le puisano ka two-way. Puisano ka two-way ho bolela hore puisano e tloha ho motho e mong ho ya ho e mong—e re ho Bill ho ya ho Mary—ebe puisano engwe e tloha ho Mary ho ya ho Bill. Puisano e tsamaya ka ditsela tse pedi eseng ho tloha ho Bill ho ya ho Mary ka nako yohle.

Puisano ka two-way lenyalong e ke ke ya ba teng ntle le hore lenyalo le tswelepele ho ba postulated ho ba teng ka balekane ka bobedi. Haeba le etsa dintho tsena—tswelang pele ho postulate lenyalo le ho puisano ka two-way—le tla ba le lenyalo.

Lenyalo, ka hona, le ne le tla kopanya kamano pakeng tsa batho ba babedi ntle le diketso tse overt le tse withholds postulating, ho bo teng di le ho boloka di le mmoho bakeng sa tshireletso e tswelang pele ya dintho le sehlopha seo.

Ke tokisetso e bonolo haholo, ebile e le tokisetso e kgotsofatsang haholo haeba e tswela pele ho ba bonolo.

Haeba ho e na le puisano e senang tefo hara ditho tsohle tsa lelapa, ba tla ba le kamano e matla (lerato) bakeng sa e mong le e mong mme kamano ya bona e ka ba matla ho bona hore ba kgone ho sebetsana le dintho tse thata tse ba hlahelang mme di etsahale bophelong. Jwalo ka e mong wa ditho tsa lelapa a kula kapa koloi e robeha kapa morwallo o ileng wa senya ntlo ka tshohanyetso. Ke sehlopha sa puisano mme se kgona ho sebetsana le dintho tse hlahang bophelong tse ka tsietsang lelapa.

Ha lelapa e se sehlopha se kopaneng ka thata le puisano, ho thata haholo ho setho se le seng ho sebetsana le ntho e kang kotsi a le mong. Ka thuso ya lelapa e le sehlopha, o kgona ho phela hantle. Batho ba na le monyetla o motle wa ho e etsa e le karolo ya sehlopha sa malapa ho feta kamoo ba e etsang ba le bang. Mme ke enngwe ya motheo wa mehopolo eo lenyalo le thehilweng ho yona.

Mohlala, ngwana e monyane o ne a ke ke a iphumanela a le mong lefatsheng—ka lebaka leo, ha ho le ya mong wa rona ya neng a ka be a le behile hoja e ne e se ka lelapa la rona. Lelapa ke enngwe ya dintho tseo o tlamehang ho ba le tsona ho bopa moloko wa ka moso.

Ka ho boloka lenyalo le postulated, ho boloka puisano ka two-way e ntle le ditho tsa lelapa ho sena overts le withholds dipakeng tsa balekane ba lenyalo, le ka ba le lenyalo le thabileng haholo ho ya ka moo o lakatsang ka teng.

HLOKOMELA: E le hore o tswele pele, o tlameha ho tlatsa mehato yohle e fetileng thutong ena. Mohato wa hao wa ho qetela o safellang ke
HLOKOMELA: O bile le dikarabo tse mmalwa tse neng di fosahetse. E le hore o tswele pele, o lokela ho bala sehloho seo hape le ho leka kutlwisiso ya hao hape