Let us know how it is going

ABANTWANA

AMAGQABANTSHINTSHI NGEKHOSI

Wamkelekile kwiKhosi yaBantwana kwi-Intanethi

Kwihlabathi lanamhlanje, uninzi lwabazali alunikwa mfundo ngendlela yoku khulisa abantwana babo. Abanabo ubuchule bokuba babakhathalele njani, babancede njani xa benzakele, babathuthuzele njani xa bekhathazekile kwaye belila okanye nokuba bangayifumana njani intsebenziswano nomntwana ngeyona ndlela ibhetele.

Ngenxa yoko, abantwana banamhlanje rhoqo bakhuliswa ngendlela abazali babo ababekhuliswa ngayo; kwaye oku, kwiimeko ezininzi, kwakungengawo amava amnandi okanye aphumeleleyo.

Indlela okhathalela nokhulisa umntwana ngayo inempembelelo enamandla kwikamva lakhe. Umzekelo, ukuba umntwana ufumana uthando oluninzi nonxibelelwano oluvela kubazali bakhe, uya kubanakho ngokuninzi ukufuna ukubuyisela olo thando kunye nonxibelelwano kusapho lwakhe. Kodwa ukuba uhlala enikwa imiyalelo, ngokuqhubekekayo evinjelwa ukwenza le nto afuna ukuyenza kunye nokuzifumana kwiimpikiswano nokulwa nabazali bakhe, akakwazi ukulinda ukuba aze ahambe ekhaya. Rhoqo, xa eshiya ikhaya ngoluhlobo, angokha ubuhlobo nabantu abagwenxa kwaye aqalise ukwenza izinto ezingamfaka engxakini.

L. Ron Hubbard uphuhlise iindlela ezininzi zokukhupha okona kulungileyo emntwaneni—ukumnceda ukuba afumane iinyawo zakhe emhlabeni kwaye umnike ulonwabo ebuntwaneni apho ekhula khona njengelungu elinegalelo kusapho. Ngelixa nje isahlulo soko kubhalwe ngu L. Ron Hubbard malunga nokuphatha abantwana sifakiwe apha, esi sahluko sikunika izixhobo ezixabisekileyo kwaye sifundisa iindlela zokunceda umntwana wakho angeke azifumane kwenye indawo.

Olu lwazi kule khosi luya kukunceda ukhulise abantwana bakho ngothando nonxibelelwano kwaye ubanike oko bakudingayo ukubenza onwabileyo, anothando kwaye anemveliso amalungu osapho lwakho—abantwana abaza kukhula babe ngamalungu axabisekileyo kuluntu lwethu kwixesha elizayo.

Inqaku Elibalulekileyo

Ekwenzeni le khosi, qiniseka ukuba akusoze udlule igama ongaliqondi ngokupheleleyo. Esona sizathu singunobangela wokuba umntu ayeke ukufunda okanye abhideke okanye angakwazi ukufunda kuxa egqithe igama engaliqondi. Kaninzi

Kule khosi uya kufunda:

  • Yintoni abantwana abayifuna kakhulu kubazali babo.
  • Kutheni abantwana besibanomsindo kunye nendlela yokuphilisa ngokukhawuleza ukukhathazeka.
  • Izixhobo ezichanekileyo onokuzisebenzisa ekukhuliseni abantwana bakho ukuba bonwabe, babesemphilweni, babekrelekrele kwaye bazithembe ebomini.

Wamkelekile

Ngoku ubhalise ngempumelelo kwaye sele ukulungele ukuqala inyathelo lakho lokuqala kwinkqubo yokufunda enomdla kunye nezakhono. Le khosi iyakukubonelela ngezixhobo onokuzisebenzisa ebomini bakho.

Le khosi ibekwe ngendlela yenyathelo ngenyathelo, ngokulandelana kokufunda kunye nokuzilolonga ekufuneka ukwenzile. Kwaye njengoko ikhosi iphela inayo yonke into efunekayo ngaphakathi kwayo ukusuka kwisingenisi sakho, ungangena, nangaliphi na ixesha ukuze uqhubeke ngeziqwenga zomsebenzi owunikiwe ukuba uwenze uwugqibe.

Inqaku Elibalulekileyo

Ekwenzeni le khosi, qiniseka ukuba akusoze udlule igama ongaliqondi ngokupheleleyo. Esona sizathu singunobangela wokuba umntu ayeke ukufunda okanye abhideke okanye angakwazi ukufunda kuxa egqithe igama engaliqondi. Kaninzi

Inqaku Elibalulekileyo

Ngokwenza le khosi, qiniseka ukuba akugqithi gama ongaliqondi ngokupheleleyo. Esona sizathu singunobangela wokuba umntu ayeke ukufunda okanye abhideke okanye angakwazi ukufunda kuxa egqithe igama engaliqondi.

Ukubhideka okanye ukungakwazi ukuqonda okanye ukufunda kuza EMVA kwegama ongalazanga intsingiselo yalo. Isenokungabi ngamagama amatsha nangaqhelekanga kuphela ongazange uwaqonde.

Enye yezona zinto zibalulekileyo kwisihloko sonke sokufunda kukuba ungaze ugqithe igama ongaliqondiyo.

Kwisifundo ngasinye osithathileyo wasishiya singagqitywanga, uyakufumanisa ukuba kukho amagama owafundileyo kodwa awazi ukuba athetha ntoni.

Ke ngelixa usenza le khosi qinisekisa ngamandla, okokuba awusoze ugqithe igama ungaliqondiyo ngokupheleleyo.

Ukuba le nto uyifundayo iyakubhida okanye kubonakala ngathi awuyiqondi, kuyakubakho iGAMA ngaphambili othe wangaliqondi.

Sukuya phambili, kodwa buyela umva apho NGAPHAMBI kokuba ungene engxakini kwaye ufumane igama ongaliqondanga ngokupheleleyo. Nanini na xa ubona igama elikrwelelwe umgca ngaphantsi, unganqakraza kulo kwaye liza kukunika ngoko nangoko intsingiselo yeli gama.

Njengoko uqhubeka nekhosi, unganqakraza kwimenyu ephezulu kwiphepha ngalinye lwekhosi apho lithi "Glossary" (olu luluhlu lwamagama kunye neentsingiselo zawo) kwaye kuya kukusa kuluhlu lwamagama asetyenzisiwe kwikhosi kwaye ikunike intsingiselo yegama nganye.

Ukuba awulifumani igama olikhangelayo kwaye alidweliswanga kwi-glossary, fumana isichazi-magama esilula kwaye ujonge intsingiselo yalo apho.