Let us know how it is going

BANA

THUTO YA KAKARETSO

Re ya o Amohela ho Thuto ya Inthanet ya Bana

Lefatsheng la kajeno, batswadi ba bangata ha ba fuwe thuto ya ho hodisa bana ba bona. Ha ba tsebe ho ba hlokomela, ho ba thusa jwang ha ba lemetse, ho ba tshedisa jwang ha ba utlwile bohloko le ha ba lla kapa le tsela e molemohadi ya ho fumana tshebedisano-mmoho ya ngwana.

Ka lebaka leo, bana ba kajeno hangata ba hodiswa ka tsela eo batswadi ba bona ba hodisitsweng ka yona; mme seo, maemong a mangata, e ne e se boiphihlelo bo monate kapa bo atlehileng.

Tsela eo o tsotellang ngwana le ho mo hodisa ka yona e na le tshusumetso e matla bokamosong ba hae. Mohlala, haeba ngwana a fumana lerato le puisano tse ngata ho tswa ho batswadi ba hae, o tla batla ho busetsa lerato leo le puisano ho ba lelapa la hae. Empa haeba a dula a fuwa ditaelo, a ntse a emiswa ho etsa seo a batlang ho se etsa le ho tsekisana le batswadi ba hae, a ke ke a emela hore a tlohe hae. Hangata, ha a tloha lapeng jwalo, a ka etsa setswalle le batho ba fosahetseng mme a qala ho etsa dintho tse ka mo kenyang mathateng.

L. Ron Hubbard o qapile mekgwa e mengata ya ho hlahisa se molemohadi ngwaneng—ho mo thusa hore a phahamise maoto le ho mo fa bongwana bo thabileng moo a hodiswang jwalo ka setho sa lelapa se tlatsetsang. Le ha karolo e le nngwe feela ya seo L. Ron Hubbard a se ngotseng mabapi le ho sebetsana le bana se kenyelleditswe mona, kgaolo ena e o fa disebediswa tsa bohlokwa ebile e o ruta mekgwa ya ho thusa ngwana wa hao e ke keng ya fumanwa kae kapa kae.

Tlhahisoleseding e mabapi le thuto ena e tla o thusa ho hodisa bana ba hao ka lerato le puisano mme o ba fe seo ba se hlokang ho ba etsa ditho tse thabileng, tse lerato le tse atlehileng tsa lelapa la hao—bana ba tla hola ho ba ditho tsa bohlokwa setjhabeng sa rona sa ka moso.

Tlhokomediso ya Bohlokwa

Ha o etsa thuto ena, etsa bonnete ba hore ha o fetise lentswe leo o sa le utlwisiseng ka botlalo. Lebaka feela leo motho a tlohelang ho ithuta ka lona kapa a ferekana kapa a sa kgone ho ithuta ke hobane o fetile lentswe leo a neng a sa le utlwisise. Di sa le teng

Thutong ena o tla ithuta:

  • Seo bana ba se hlokang haholo ho batswadi ba bona.
  • Hobaneng ha bana ba halefa le ho fodisa diphoso kapele.
  • Disebediswa tse hlakileng tseo o ka di sebedisang ho hodisa bana ba hao ho thaba, ho phela hantle, ho ba le kelello le ho itshepa bophelong.

Amohelehile

Ha jwale o se o ngodisitse ka katleho mme o se o ikemiseditse ho qala mohato wa hao wa pele molemong wa ho ithuta o monate le o sebetsang. Thuto e tla ho fa disebediswa tse sebetsang tsa bophelo ba hao

Thuto ena e beilwe ka mohato le mohato, ka tatellano ya ho ithuta le ho ikwetlisa eo o lokelang ho e etsa. Jwalo ka ha thuto e ikemetse ho di-logon tsa hao, o ka kena ka nako efe kapa efe ho tswela pele ka dikabelo tsa hao ho fihlela ho phethwa ka botlalo

Tlhokomediso ya Bohlokwa

Ha o etsa thuto ena, etsa bonnete ba hore ha o fetise lentswe leo o sa le utlwisiseng ka botlalo. Lebaka feela leo motho a tlohelang ho ithuta ka lona kapa a ferekana kapa a sa kgone ho ithuta ke hobane o fetile lentswe leo a neng a sa le utlwisise. Di sa le teng

Tlhokomediso ya Bohlokwa

Ha o etsa thuto ena, etsa bonnete ba hore ha o fetise lentswe leo o sa le utwisiseng ka botlalo. Lebaka feela leo motho a tlohelang ho ithuta ka lona kapa a ferekana kapa a sa kgone ho ithuta ke hobane o fetile lentswe leo a neng a sa le utlwisise.

Pherekano kapa ho sitwa ho utwisisa kapa ho ithuta ho tla KAMORA lentswe leo o neng o sa tsebe moelelo wa lona. E kanna yaba ha se mantswe a matjha le a sa tlwaelehang ao o neng o sa a utlwisise.

E nngwe ya dintlha tsa bohlokwa haholo ntlheng yohle ya thuto ke hore ha ho mohla o lokelang ho fetisa lentswe leo o sa le utlwisiseng.

Sehloho se seng le se seng seo o se nkileng ebe hao e qete, o tla fumana hore ho na le mantswe ao o a badileng empa o ne o sa tsebe hore na a bolelang.

Kahoo ha o ntse o etsa thuto ena e lokela ho ba le bonnete, ha o fetise lentswe leo o sa le utlwisiseng ka botlalo.

Haeba seo o ithutang sona se ferekanya kapa o sa utlwisisi, ho tla ba le LENTSWE pejana leo o sa kang wa le utlwisisa.

Se ke wa fetela pele, empa kgutlela ho PELE o kena mathateng mme o fumane lentswe leo o neng o sa le utlwisisi ka botlalo. Kae kapa kae moo o bonang lentswe le thaletsweng mola, o ka le tobetsa mme hang-hang le tla o fa moelelo wa lentswe leo.

Ha o ntse o tswela pele thutong, o ka tobetsa hape lethathamong le ka hodimo ho leqepe le leng ka leng la thuto eo ho yona e reng "Ditlhaloso" (e leng lenane la mantswe le seo ba se bolelang) mme e tla o isa lenaneng la mantswe a sebedisitsweng ha o le thutong ho fana ka moelelo wa e ka mong.

Haeba o sa fumane lentswe leo o le batlang le thathamisitswe lethathamong, fumana bukantswe e bonolo mme o shebe moelelo wa yona moo.