Let us know how it is going

AMA-TARGETS KUKANYE NEMIGOMO

UKUBUKA KONKE KWESIFUNDO

Uyemukelwa kwi-Online Course yama-Targets kukanye nemiGomo

Umuntu wenza kanjani ukuze izinto zenzeke? Umuntu uwathatha kanjani amaphupho akhe nezinhlelo zakhe futhi azenze zibe iqiniso? Abaningi bethu sinemibono yalokho esifuna ukukwenza noma esifuna ukuba nakho okuvame ukuhlala kuyinto nje esicabanga ngayo. Noma mhlawumbe sinezinkinga empilweni noma izinto okumele sizenze ezibonakala zilukhuni noma kungenzeki ukuthi sizifeze.

Abantu, amabhizinisi kanye namazwe angaba nenkinga yokuhlela nokwenza izinto. Ekubhekeni umlando, ungathola izibonelo eziningi zalokhu. Izakhiwo ezonakalisiwe zamadolobha amadala zibonisa amacebo amaningi ahlulekile.

Esifundweni sokuHlela, u-L. Ron Hubbard uthole izindlela eziningi zokuthi abantu namaqembu bangaphumelela. Yena ubuye futhi wasebenza izindlela zokubhekana nobunye ubunzima obujwayelekile abantu abahlangabezana nabo, ukungakwazi ukwenza izinhloso nezinhlelo zabo zibe iqiniso.

Kulesi sahluko, uzothola ukuthi ungafeza kanjani kunoma yimuphi umgomo, omkhulu noma omncane. Amacebo angaqedelwa futhi lokhu kwenziwe ngokulandela izinyathelo ezilula. Uzofunda ukuthi yiziphi lezi zinyathelo nokuthi ungazisebenzisa kanjani ukufeza izinhloso zakho, zomndeni wakho, zeqembu, zebhizinisi nokuningi. Uzofunda ukuthi amaphupho akho angafezeka.

Qaphela Kubalulekile

Ngokwenza lesifundo, qinisekisa ukuthi awukaze udlule igama ongaliqondi ngokugcwele. Isizathu esenza umuntu ayeke ukutadisha noma adideke noma angakwazi ukufunda yingoba udlulise igama abengaliqondi. Okuningi

Kule sifundo uzofunda:

  • Kungani abantu kwesinye isikhathi besebenza kanzima ukufinyelela umgomo kodwa bengenzi nqubekela phambili yokuwufinyelela.
  • Yonke indlela yesinyathelo oyidingayo ukuze wenze izinhlelo zakho zibe iqiniso.
  • Amathuluzi aqondile owadingayo ukusetha nokufeza izinhloso zakho kunoma imuphi umsebenzi.

Uyemukelwa

Manje usubhalise ngempumelelo futhi usukulungele ukuqala isinyathelo sakho sokuqala nge-process yokufunda ethokozisayo futhi esebenzayo. Lesifundo sizokunikeza ngamathuluzi asebenzayo ongawasebenzisa empilweni yakho.

Lesifundo sibekwe out ngendlela yesinyathelo ngesinyathelo, ngokulandelana kokutadisha nokuzivocavoca okufanele ukwenze. Futhi njengoba sonke isifundo siqukethwe ngaphakathi kokungena kwakho komuntu siqu, ungavele ungene ngemvume nganoma yisiphi isikhathi ukuze ukuthuthuka ngokusebenzisa izabelo zakho kuze kube sekuqedeni.

Qaphela Kubalulekile

Ngokwenza lesifundo, qinisekisa ukuthi awukaze udlule igama ongaliqondi ngokugcwele. Isizathu esenza umuntu ayeke ukutadisha noma adideke noma angakwazi ukufunda yingoba udlulise igama abengaliqondi. Okuningi

Qaphela Kubalulekile

Ngokwenza lesifundo, qinisekisa ukuthi awukaze udlule igama ongaliqondi ngokugcwele. Isizathu esenza umuntu ayeke ukutadisha noma adideke noma angakwazi ukufunda yingoba udlulise igama abengaliqondi.

Ukudideka noma ukungakhoni ukuqonda noma ukufunda kuza NGEMVA kwegama obungazi incazelo yalo. Kungenzeka kungabi amagama amasha futhi angajwayelekile kuphela ongazange uwaqonde.

Elinye lamaqiniso abaluleke kakhulu kuyo yonke indaba yokufunda ukuthi akufanele udlule igama ongaliqondi.

Kuzo zonke izifundo ozifundile washiya zingaphelele, uzothola ukuthi kunamagama owafundile kodwa awazi ukuthi asho ukuthini.

Ngakho-ke ngenkathi wenza lesifundo, iba nesiqiniseko sokuthi awusoze wedlula igama ongaliqondi kahle.

Uma lokhu okufundayo kuba nokudideka noma kungabonakali ukuqonda, kuzoba neGAMA ngaphambili nje ongazange uliqonde.

Ungayi kude, kodwa buyela emuva NGAPHAMBI kokuba ungene enkingeni uthole igama ongaliqondanga ngokuphelele. Nomaphi lapho ubona khona igama elidwetshelwe, ungachofoza kulo futhi lizokunikeza incazelo yalelo gama ngokushesha.

Njengoba uqhubeka nesifundo, ungachofoza kwimenyu phezulu ekhasini ngalinye lesifundo lapho kubhalwe khona “Uhla lwamagama” (okuwuhla lwamagama nokuthi asho ukuthini) futhi kuzokusa ohlwini lwamagama asetshenzisiwe kulesifundo futhi kukunike incazelo ngayinye.

Uma ungakwazi ukuthola igama olifunayo kuhla lwamagama, thola isichazamazwi esilula bese ubheka incazelo yaso lapho.