Let us know how it is going

Uyemukelwa

Manje usubhalise ngempumelelo futhi usukulungele ukuqala isinyathelo sakho sokuqala nge-process yokufunda ethokozisayo futhi esebenzayo. Lesifundo sizokunikeza ngamathuluzi asebenzayo ongawasebenzisa empilweni yakho.

Lesifundo sibekwe out ngendlela yesinyathelo ngesinyathelo, ngokulandelana kokutadisha nokuzivocavoca okufanele ukwenze. Futhi njengoba sonke isifundo siqukethwe ngaphakathi kokungena kwakho komuntu siqu, ungavele ungene ngemvume nganoma yisiphi isikhathi ukuze ukuthuthuka ngokusebenzisa izabelo zakho kuze kube sekuqedeni.

Qaphela Kubalulekile

Ngokwenza lesifundo, qinisekisa ukuthi awukaze udlule igama ongaliqondi ngokugcwele. Isizathu esenza umuntu ayeke ukutadisha noma adideke noma angakwazi ukufunda yingoba udlulise igama abengaliqondi. Okuningi

Qaphela Kubalulekile

Ngokwenza lesifundo, qinisekisa ukuthi awukaze udlule igama ongaliqondi ngokugcwele. Isizathu esenza umuntu ayeke ukutadisha noma adideke noma angakwazi ukufunda yingoba udlulise igama abengaliqondi.

Ukudideka noma ukungakhoni ukuqonda noma ukufunda kuza NGEMVA kwegama obungazi incazelo yalo. Kungenzeka kungabi amagama amasha futhi angajwayelekile kuphela ongazange uwaqonde.

Elinye lamaqiniso abaluleke kakhulu kuyo yonke indaba yokufunda ukuthi akufanele udlule igama ongaliqondi.

Kuzo zonke izifundo ozifundile washiya zingaphelele, uzothola ukuthi kunamagama owafundile kodwa awazi ukuthi asho ukuthini.

Ngakho-ke ngenkathi wenza lesifundo, iba nesiqiniseko sokuthi awusoze wedlula igama ongaliqondi kahle.

Uma lokhu okufundayo kuba nokudideka noma kungabonakali ukuqonda, kuzoba neGAMA ngaphambili nje ongazange uliqonde.

Ungayi kude, kodwa buyela emuva NGAPHAMBI kokuba ungene enkingeni uthole igama ongaliqondanga ngokuphelele. Nomaphi lapho ubona khona igama elidwetshelwe, ungachofoza kulo futhi lizokunikeza incazelo yalelo gama ngokushesha.

Njengoba uqhubeka nesifundo, ungachofoza kwimenyu phezulu ekhasini ngalinye lesifundo lapho kubhalwe khona “Uhla lwamagama” (okuwuhla lwamagama nokuthi asho ukuthini) futhi kuzokusa ohlwini lwamagama asetshenzisiwe kulesifundo futhi kukunike incazelo ngayinye.

Uma ungakwazi ukuthola igama olifunayo kuhla lwamagama, thola isichazamazwi esilula bese ubheka incazelo yaso lapho.

Uyemukelwa kwi-Online Course yama-Targets kukanye nemiGomo

Umuntu wenza kanjani ukuze izinto zenzeke? Umuntu uwathatha kanjani amaphupho akhe nezinhlelo zakhe futhi azenze zibe iqiniso? Abaningi bethu sinemibono yalokho esifuna ukukwenza noma esifuna ukuba nakho okuvame ukuhlala kuyinto nje esicabanga ngayo. Noma mhlawumbe sinezinkinga empilweni noma izinto okumele sizenze ezibonakala zilukhuni noma kungenzeki ukuthi sizifeze.

Abantu, amabhizinisi kanye namazwe angaba nenkinga yokuhlela nokwenza izinto. Ekubhekeni umlando, ungathola izibonelo eziningi zalokhu. Izakhiwo ezonakalisiwe zamadolobha amadala zibonisa amacebo amaningi ahlulekile.

Esifundweni sokuHlela, u-L. Ron Hubbard uthole izindlela eziningi zokuthi abantu namaqembu bangaphumelela. Yena ubuye futhi wasebenza izindlela zokubhekana nobunye ubunzima obujwayelekile abantu abahlangabezana nabo, ukungakwazi ukwenza izinhloso nezinhlelo zabo zibe iqiniso.

Kulesi sahluko, uzothola ukuthi ungafeza kanjani kunoma yimuphi umgomo, omkhulu noma omncane. Amacebo angaqedelwa futhi lokhu kwenziwe ngokulandela izinyathelo ezilula. Uzofunda ukuthi yiziphi lezi zinyathelo nokuthi ungazisebenzisa kanjani ukufeza izinhloso zakho, zomndeni wakho, zeqembu, zebhizinisi nokuningi. Uzofunda ukuthi amaphupho akho angafezeka.

Qaphela Kubalulekile

Ngokwenza lesifundo, qinisekisa ukuthi awukaze udlule igama ongaliqondi ngokugcwele. Isizathu esenza umuntu ayeke ukutadisha noma adideke noma angakwazi ukufunda yingoba udlulise igama abengaliqondi. Okuningi

1.‎1 FUNDA LENDATSHANA

Isikali Sokuphatha

Sonke sinamaphupho nemigomo, izinto esifuna ukuzenza noma esifuna ukuba nazo empilweni. Noma ngabe lemigomo mikhulu noma mincane, singayifinyelela uma siqondise futhi sihlela amacebo nezenzo zethu.

Umgomo awuzuzwa ngoba umuntu enqume ukuthi uzawuzuza. Isibonelo, umuntu obukele umdlalo we-basketball angahle acabange ukuthi kungaba kuhle ukuba ngumdlali we-basketball, kepha lokhu ngeke kuzenzakalele. Ukufinyelela kunoma yimuphi umgomo, umuntu kufanele athathe izinyathelo ezithile, njengokuzijwayeza ukwenza ikhono ngalinye elidingekayo kaninginingi noma ukusebenza ukuze angene eqenjini lesikole bese eya ukuyozilolonga kwi-basketball nsuku zonke. Lezi kanye nezenzo ezifanayo zizokwenza izinguquko ezidingekayo nentuthuko ukuze ekugcineni kufinyeleleke kumgomo.

Kungenzeka ukuthi usebenzela ukufinyelela kumgomo kodwa uthola ukuthi izinto ozenzayo azikusizi ukuthi usondele kuwo. Lokhu kungabangelwa ukuthi amacebo nezenzo akuhambelani ukuze ufinyelele kumgomo. Isibonelo, umuntu ofuna ukuba ngumdlali we-basketball uba nesikhathi esinzima sokuthuthukisa umdlalo wakhe. Uchithe isikhathi esiningi edlala i-basketball nabangani ngemuva kokuphuma kwesikole ngoba kumnandi, kepha akukho ukuzilolongela ikhono ngalinye elihlukile. Ngakho-ke leyo midlalo yangemva kokuphuma kwesikole ayihambelani nokufinyelela kumgomo.

Izifundo eziningana kufanele ziqondaniswe ukuze kuphumeleleke ekufinyeleleni kumgomo. Kwi-Scientology, lezi zihlelwe zaba yisikali. Kunoma yimuphi umgomo onawo, uthatha izinto ezikulesi sikali bese uthola ukuthi zizoba yini ukuze zihambisane nayo leyo nhloso. Ngemuva kwalokho ubuyekeza uphinde uhlele kabusha zonke izinto ngazinye uqondanise izinto ezisele nenhloso.

Ngokusebenzisa lesikali nazo zonke izinto eziqondanisiwe kuzoholela ekufezeni umgomo wakho.

Imigono

Umgomo yinto umuntu afuna ukuyenza noma abe nayo, ngakho-ke uqondisa izenzo zakhe ukukufeza. Umgomo uvamise ukuthatha isikhathi eside.

Izinjongo

Injongo umgomo omncane ngokubaluleka noma endaweni eyithathayo. Injongo isebenza emisebenzini ethile ngaphakathi komgomo ophelele.

Isibonelo, uma unomgomo wokuba ngumdlali we-basketball okhokhelwayo, izinjongo kungaba ngukuthola udumo nokuthola imali eningi.

Inqubomgomo

Inqubomgomo iqukethe imithetho noma imihlahlandlela umuntu anquma kuyo. Izinqubomgomo zuwuhla olubanzi futhi azivamile ukuguquka.

Amecebo

Icebo liyindlela yokuthi ungakufeza kanjani okuthile. Liqukethe izenzo eziyisisekelo okufanele zenziwe ukuthuthukisa okuthile noma ukuxazulula inkinga. Icebo livame ukususelwa kwizinsizakusebenza ezikhona (imali, abasebenzi, imishini, izindawo, okuhlinzekelwayo, njll.) futhi kufaka nemibono ehlakaniphile yokuthi ungazisebenzisa kanjani.

Izinhlelo

uhlelo uchungechunge lwezinyathelo ngokulandelana ukuze zenze icebo.

Amaphrojekthi

Iphrojekthi uchungechunge lwezinyathelo ngokulandelana ukufeza isinyathelo esisodwa sohlelo.

Imiyalo

Umyalo uyisiqondisi komunye umuntu ukwenza isinyathelo sohlelo noma sephrojekthi.

Izindawo Ezinhle

Indawo enhle kusho ukuthi ngabe isigcawu noma indawo kufanele kube yini. Kuyinto engafezeka. Noma imuphi umsebenzi unesigcawu esivele sikhona, okuyindlela into ethile eyiyona manje. Uma wena uqhathanisa isigcawu esihle nesigcawu esikhona, ungabona ukuthi yini okudingeka ishintshwe ukuze kusondezwe indawo eduze kwenhle.

Izibalo Zokubonisa

Isibalo sokubonisa yinombolo noma inani ngokuqhathaniswa nenombolo yangaphambilini noma inani lezinto ezifanayo. Izibalo zokubonisa zikala ukukhiqizwa futhi zikhombisa ukuthi kwenziwa okungangani.

Ama-Valuable Final Products

I-valuable final product kuyinto engashintshaniswa neminye imisebenzi. Ukushintshana kusho ukunikela ngokuthile okubalulekile ngembuyiselo yokuthile okubalulekile. I-valuable final product ibalulekile ingashintshiswana ukuze kuxhaswe ngezinto ezinjengokudla, okokugqoka, imali noma ukubambisana.

Ukufeza impumelelo, zonke izinto ezikulesikali kumele zivumelane nazo zonke ezinye izinto ezisesilinganisweni sendaba efanayo.

Isibonelo, uma umuntu enenhloso yokwenza ngcono izimo emphakathini wakhe, angahle abe nohlelo lokuguqula indawo engenalutho (isiqephu sendawo esingasetshenziswa) ukuba yipaki lapho abantu emphakathini bangajabulela khona imidlalo ehlukahlukene.

Uhlelo oluhambisana nalokhu lungafaka nezinyathelo zokuthola ukuthi ungayithola kanjani imvume kwidolobha ukusebenzisa isiqephu sendawo esiseduze esingasetshenziswa. Ezinye izinyathelo kungaba ukukhuluma namaqembu esonto noma amakilabhu omphakathi mayelana nokuba nepaki ngokuthi bangabandakanyeka kanjani. Futhi ezinye izinyathelo zohlelo zingafaka ukuthola imishini yezemidlalo yalo belu ipaki.

Izibalo ezizothuthukisa ukukhiqizwa kwalokhu kungaba ngamanani amaqembu athintwayo kanye nenani lamaqembu avumayo ukusiza ekwakheni ipaki.

I-valuable final product ibalulekile kungaba yipaki elivulekile futhi elisetshenziswayo, elikhangayo futhi lapho abantu befuna ukuhlala noma ukuhamba noma ukwenza imisebenzi yezemidlalo. Lepaki iyinto engashintshaniswa nabantu abahlala kulo mphakathi. Futhi indawo enobungane, nobukhelwane obuphephile umphumela wokushintshaniswa kokubekwa kwepaki lapho.

Uma into esesikalini ingaqondaniswanga nezinye izinto, iphrojekthi izovinjelwa noma kungenzeka yehluleke. Kulesibonelo esingenhla, izibalo zezinombolo zezimoto ezihamba emigwaqweni ezungeze ipaki kungonakalisa uma kungaba ne-traffiki eningi lapho abantu behamba khona nezingane zidlala khona.

Ikhono lapho zonke lezi zinto kunoma yimuphi umsebenzi zihlanganiswa futhi zisebenza khona zibizwa ngokuthi “ukuphatha.” Futhi noma yimuphi umsebenzi ungathuthukiswa ngokuqondanisa izinto ezikulesikali ukuze zisebenzisane ukufeza umgomo.

Lesikali kanye nezingxenye zaso nokukwazi ukuzilinganisa kungenye yamathuluzi abaluleke kakhulu wokuhlela.

QAPHELA: Ukuze uqhubeke, kufanele uqedele zonke izinyathelo zangaphambilini kule isifundo. Isinyathelo sakho sokugcina esingaphelele ngu
QAPHELA: Unezimpendulo eziningana ebezingalungile. Ukuze uqhubeke, kufanele uphinde ufunde indatshana bese uhlola ukuqonda kwakho futhi.