Let us know how it is going
7.‎5 תרגיל מעשי

השגת שיתוף הפעולה של ילד

היכנס לתקשורת טובה עם ילד, ובקש ממנו לגעת בחפצים בחדר שאתה מצביע עליהם עבורו, כפי שמתואר בחלק השגת שיתוף הפעולה של הילד שלך.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.