Let us know how it is going
7.‎6 תרגיל מעשי

טיפול במצבי רוח ובתאונות של הילד

תן סיועים לילדים ולתינוקות בביתך ובבתים של חברים בכל מקרה שבו הילד נפצע, ביגון וכו', מתוך רשימת הסיועים שאתה יכול לתת לילד המוצעים בחלק טיפול במצבי רוח ובתאונות של הילד.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.