Let us know how it is going
9.‎4 תרגיל מעשי

המצב האידיאלי

מצא מה יהיה המצב האידיאלי עבור משהו שאתה רוצה להשיג בחייך או משהו שאתה כבר עושה כתחביב.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים ואז בחן את הבנתך שוב.