Let us know how it is going
9.‎1 תרגיל מעשי

זיהוי Outpoints

מטלות מעשיות

הערה: התרגילים המעשיים האלה אינם בגדר חובה. אתה לא חייב לעשות אותם. הם נכללים כאן כדי שתעשה אותם וזה יעזור לך להשיג הבנה מוגברת ויכולת ליישם את החומרים של הקורס.

מצא כמה עיתונים ועבור עליהם. אתר outpoints בכתבות עבור כל אחד מה-outpoints הבאים:

נתונים שהושמטו

רצף מסולף

זמן שהוצא מהתיאור

כזב

חשיבות מסולפת

יעד מוטעה

מקור מוטעה

עובדות מנוגדות

זמן שהוסף

נתונים מיותרים שהוספו

נתון שהוכלל בצורה לא נכונה

"זהויות" משוערות אינן זהות

"קווי דמיון" משוערים אינם דומים

"הבדלים" משוערים אינם שונים

עשה את התרגיל הזה עד שתמצא לפחות אחד מכל אחד מה-outpoints הרשומים. ואז המשך לעשות את זה עד שתרגיש בטוח שאתה יכול לראות או לזהות בקלות outpoints.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.