Let us know how it is going
9.‎6 תרגיל מעשי

'למה' מוטעה

הסתכל סביב בסביבתך, בבית ובעבודה, ואתר כמה סיבות 'למה' מוטעות. הסתכל גם בעיתונים ובכתבי עת ומצא עוד סיבות 'למה' מוטעות.

המשך לעשות את התרגיל הזה עד שתהיה בטוח שאתה יכול למצוא 'למה' מוטעה ולראות את ההשפעות של זה.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים ואז בחן את הבנתך שוב.