Let us know how it is going
9.‎2 תרגיל מעשי

זיהוי Pluspoints

מצא כמה כתבי עת ועבור עליהם. אתר pluspoints בכתבות ובמאמרים. כמו כן, דבר עם אנשים בבית שלך, בעבודה וברחוב ואתר pluspoints כפי שרשומים למטה:

העובדות הקשורות בכך ידועות

אירועים ברצף הנכון

זמן שצוין

נתונים שהוכחו כעובדתיים

חשיבות יחסית נכונה

משך זמן כמצופה

נתונים מספקים

נתונים רלוונטיים

מקור נכון

יעד נכון

נתונים בסיווג דומה

זהויות הן זהות

קווי דמיון הם דומים

הבדלים הם שונים

עשה את התרגיל הזה עד שתמצא לפחות אחד מכל אחד מה-pluspoints הרשומים. ואז המשך לעשות את זה עד שתרגיש בטוח שאתה יכול לראות או לזהות בקלות pluspoints.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים ואז בחן את הבנתך שוב.