Let us know how it is going
9.‎5 תרגיל מעשי

רצפים נכונים

בדוק את הפעילויות בבית שלך או בעבודה וראה אם הן נעשות ברצף נכון.

המשך לעשות זאת עד שתוכל לראות בקלות רצף נכון של אירועים.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים ואז בחן את הבנתך שוב.