Let us know how it is going
8.‎1 קרא את המאמר

חקירות מוצלחות

חקירות נכונות מסתמכות על סיבות 'למה' נכונות. תוכל להבין 'למה' אמיתי אם תבין את הדבר הבא: 'למה' אמיתי פותח פתח (מוביל) לטיפול.

אם אתה כותב 'למה', שאל לגביו את השאלה הבאה: "האם זה פותח פתח לטיפול?" האם זה מוביל לטיפול או מאפשר טיפול?

אם לא, זה 'למה' מוטעה.

כאשר יש לך 'למה' נכון, הטיפול במה שמצאת נעשה פשוט. ככל שאתה נעשה מתוסכל יותר כשאתה מנסה למצוא רעיון מאוד חכם ונבון לטפל בסיטואציה, כך סביר יותר שייתכן שיש לך 'למה' מוטעה.

לכן אם אתה לא רואה בקלות את הטיפול בסיטואציה, אז ה-'למה' לא פתח פתח וקרוב לוודאי שהוא מוטעה.

'למה' נכון פותח פתח לשיפור, ומאפשר לאדם למצוא טיפול אשר, אם יבוצע נכון, ישיג את המצב האידיאלי הרצוי. ניתן ליישם את טכנולוגיית החקירות על סיטואציות טובות או גרועות, גדולות או קטנות, וכך לפתור רבות מחידות החיים ולאפשר לאדם להגיע לפתרונות ממשיים ומעשיים.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.