Let us know how it is going
6.‎1 תרגיל מעשי

להכניס סדר במשהו

מטלות מעשיות

הערה: התרגילים המעשיים האלה אינם בגדר חובה. אתה לא חייב לעשות אותם. הם נכללים כאן כדי שתעשה אותם וזה יעזור לך להשיג הבנה מוגברת ויכולת ליישם את החומרים של הקורס.

עבור על הבית שלך ומצא איזור לא מאורגן – מחסן, עליית גג, תיקייה וכו'. הכנס בו סדר על-ידי הפרדת כל הפריטים בו לקטגוריות או לסוגים שלהם. המשך עד שהאיזור מאורגן לפי סוגים או חלקיקים.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.