Let us know how it is going
6.‎3 תרגיל מעשי

לוח התארגנות בן שבע דיביזיות

קרא את לוח ההתארגנות בן שבע הדיביזיות שמופיע בקורס הזה. לאחר מכן, כשאתה משתמש בלוח הזה בתור מודל, תכנן את הפונקציות הנפרדות של לוח ההתארגנות שלך עבור העסק שלך (אם יש לך אחד) או קבוצה שאתה חבר בה או עבור הפונקציות והפעילויות של חייך האישיים.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים ואז בחן את הבנתך שוב.