Let us know how it is going
3.‎1 קרא את המאמר

תקשורת דו-כיוונית

בפרק הקודם, למדנו על מחזור התקשורת.

כאן יש לנו את מה שידוע בתור תקשורת דו-כיוונית. מחזור תקשורת ותקשורת דו-כיוונית הם למעשה שני דברים שונים. תקשורת דו-כיוונית היא מצב שבו תקשורת עוברת מג'ו לביל ואז בנפרד מביל לג'ו.

הסתכל על איור א' למטה ותראה מחזור תקשורת:

ג'ו הוא היוזם, האדם שמתחיל את התקשורת. ג'ו אומר משהו לביל. ביל מקבל אותה ואז ביל נותן תשובה או וידוע. הווידוע נשלח בחזרה לג'ו. ג'ו אומר, לדוגמה, "מה שלומך?" ביל מקבל את זה ואז ביל עונה על כך עם "אני בסדר", שחוזר לג'ו. זה מסיים את מחזור התקשורת הראשון.

עכשיו יכול להתרחש מה שאנחנו מכנים מחזור דו-כיווני של תקשורת, כמו באיור ב' למטה:

כאן יש לנו את ביל שיוזם תקשורת לג'ו. ביל אומר "איך אתה מרגיש היום?" ג'ו מקבל את זה ואז ג'ו עונה "אני מרגיש בסדר". זה פועל בתור וידוע לביל. זה החלק השני של מחזור תקשורת דו-כיוונית.

בשני האיורים האלה, אנחנו יכולים לראות שהווידוע נאמר או נראה לעין. באיור א', זה היה יכול להיות הינד ראש או שהאדם נראה מרוצה. באיור ב', זה ג'ו שאומר "אני מרגיש בסדר". התשובה הזאת לאחר מכן מקבלת וידוע מביל בצורה של הינד ראש או הבעה כלשהי שמראה שהוא קיבל את התקשורת.

עכשיו בוא נבחן איך יעבוד מחזור דו-כיווני של תקשורת.

ג'ו, לאחר שהוא יזם תקשורת והשלים אותה, עשוי לאחר מכן להמתין שביל ייזום תקשורת לג'ו. ביל יוזם תקשורת וג'ו שומע אותה, ג'ו עונה עליה וביל נותן עליה וידוע. זה משלים את שאר המחזור הדו-כיווני של תקשורת.

לדוגמה, ג'ו אומר לביל "אני מתכוון לרדת לעיר אחר הצהריים". ביל מקבל את זה ונותן על כך וידוע עם האמירה "נהדר". ואז ג'ו ממתין שביל ייזום מחזור תקשורת וביל יוזם לג'ו ואומר "אני מתכוון להישאר בבית היום אחר הצהריים כי יש לי עבודה". ג'ו מקבל את זה ונותן וידוע עם האמירה "אוקיי. אז אני אראה אותך מאוחר יותר". זה משלים את מחזור התקשורת הדו-כיוונית.

כך אנחנו מקבלים מחזור תקשורת נורמלי בין שני אנשים.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.