Let us know how it is going
8.‎2 תרגיל מעשי

הבהרת מילים

חזור על החלק "מחסומים ללמידה", כשאתה מחפש ומבהיר כל מילה שאינך מבין במלואה, וכשאתה לומד את החלק מחדש עם התקדמותך.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.