Let us know how it is going
8.‎1 תרגיל מעשי

צעדים להבהרת מילה

מטלות מעשיות

הדברים הבאים הם תרגילים שקשורים לטכנולוגיית הלמידה. התרגילים האלה יעזרו להגביר את היכולת שלך ליישם את טכנולוגיית הלמידה. הם יעזרו לך להיות טוב יותר בלימודיך וגם יעזרו לך להושיט עזרה לאחרים בכל תחום שהם מנסים ללמוד.

שים לב: אתה תעשה כמה מהתרגילים עם אדם אחר. במקרה שאין לך מישהו אחר לעשות איתו את התרגיל, אנחנו ממליצים לך לעבור לצעד הבא בקורס ואנחנו נזכיר לך למצוא מישהו מאוחר יותר ולהשלים את התרגיל במועד מאוחר יותר.

חשוב על מילה שאתה לא מבין או לא בטוח לגביה והבהר אותה לפי הנוהל בחלק "צעדים להבהרת מילה".

הערה: חזור על התרגיל הזה כמה פעמים שתצטרך כדי להרגיש לגמרי בנוח עם הנוהל.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.