Let us know how it is going

MOKGWA WA HO RAROLLA DIKGOHLANO

THUTO YA KAKARETSO

Re ya o Amohela ho Thuto ya Inthanet ya Mokgwa wa ho Rarolla Dikgohlano

Ka dinako tse ding batho ba na le bothata ba ho utlwana.

Ka lebaka le itseng le sa tsejweng, batho ba babedi bao ho bonahalang eka ha ba entse eng kapa eng ho e mong ba ka ba fumanwa ka tshohanyetso menahanong. Ha o leka ho rarolla dintho tse kgopisang, ho sa tsotelehe seo o se etsang ho ba thusa, kgohlano e ke ke ya fela.

Banyalani ba bonahala ba ntse ba phetse hantle, ebe ka tsatsi le leng ba qala ho ngangisana le ho fumana diphoso tsa bona. Ha e bonahale eka e ka kgona ho rarolleha, ho sa tsotelehe hore na ho etswa eng ho leka ho e rarolla. Lenyalo le a qhalana ebe le qetella ka tlhalano.

Mme ebe re bala ka dinaha tse pedi tseo ka tshohanyetso di qalang kgohlano e fetohang ntwa. Batho ba a bolawa mme ho na le masisapelo a mangata, empa ha ho motho ya bonahalang a utlwisisa hore na qalo ya kgohlano e ne e le eng le hore na hobaneng. Ho bonahala eka ha e ka kgona ho rarolleha.

Ho etsahalang? Na ke se seng se etsahalang, ho sa tsotelehe hore na re etsang? Na ke pheletso? Na ke ntho e ke keng ya utlwisiswa kapa ya rarollwa? Tjhe. Ha se e nngwe ya tsena. Ka sebele ke ntho e ka utlwisiswang, e ka rarollwang le ho rarollwa ka botlalo.

L. Ron Hubbard o ile a sibolla dintho tse ngata tse makatsang ka dikgohlano. O fumane hantle e nngwe le e nngwe ya dipakeng tsa batho, dihlopha esita le ditjhaba—mme o ile a sebetsa mehato e hlakileng le e bonolo ho rarollae nngwe le e nngwe ya tsona.

Thutong ena, o tla ithuta lebaka la dikgohlano tsohle mme o ithute ho sebedisa disebediswa ho di rarolla, ho tlisa kgotso le thabo bophelong ba hao le maphelong a ba bang.

Tlhokomediso ya Bohlokwa

Ha o etsa thuto ena, etsa bonnete ba hore ha o fetise lentswe leo o sa le utlwisiseng ka botlalo. Lebaka feela leo motho a tlohelang ho ithuta ka lona kapa a ferekana kapa a sa kgone ho ithuta ke hobane o fetile lentswe leo a neng a sa le utlwisise. Di sa le teng

Thutong ena o tla ithuta:

  • Sesosa sa nnete sa dikgohlano le dikgohlano tsohle tsa batho.
  • Hobaneng dikgohlano tse ding di ka utlwahala di le thata haholo, kapa di sa kgonehe, ho di rarolla ka botlalo.
  • Disebediswa tse nepahetseng tseo o di hlokang ho fumana hore na ke mang ya tsosang dintho — le hore na ke eng e fumanweng e bula lemati la ho rarolla dikgohlano.

Amohelehile

Ha jwale o se o ngodisitse ka katleho mme o se o ikemiseditse ho qala mohato wa hao wa pele molemong wa ho ithuta o monate le o sebetsang. Thuto e tla ho fa disebediswa tse sebetsang tsa bophelo ba hao

Thuto ena e beilwe ka mohato le mohato, ka tatellano ya ho ithuta le ho ikwetlisa eo o lokelang ho e etsa. Jwalo ka ha thuto e ikemetse ho di-logon tsa hao, o ka kena ka nako efe kapa efe ho tswela pele ka dikabelo tsa hao ho fihlela ho phethwa ka botlalo

Tlhokomediso ya Bohlokwa

Ha o etsa thuto ena, etsa bonnete ba hore ha o fetise lentswe leo o sa le utlwisiseng ka botlalo. Lebaka feela leo motho a tlohelang ho ithuta ka lona kapa a ferekana kapa a sa kgone ho ithuta ke hobane o fetile lentswe leo a neng a sa le utlwisise. Di sa le teng

Tlhokomediso ya Bohlokwa

Ha o etsa thuto ena, etsa bonnete ba hore ha o fetise lentswe leo o sa le utwisiseng ka botlalo. Lebaka feela leo motho a tlohelang ho ithuta ka lona kapa a ferekana kapa a sa kgone ho ithuta ke hobane o fetile lentswe leo a neng a sa le utlwisise.

Pherekano kapa ho sitwa ho utwisisa kapa ho ithuta ho tla KAMORA lentswe leo o neng o sa tsebe moelelo wa lona. E kanna yaba ha se mantswe a matjha le a sa tlwaelehang ao o neng o sa a utlwisise.

E nngwe ya dintlha tsa bohlokwa haholo ntlheng yohle ya thuto ke hore ha ho mohla o lokelang ho fetisa lentswe leo o sa le utlwisiseng.

Sehloho se seng le se seng seo o se nkileng ebe hao e qete, o tla fumana hore ho na le mantswe ao o a badileng empa o ne o sa tsebe hore na a bolelang.

Kahoo ha o ntse o etsa thuto ena e lokela ho ba le bonnete, ha o fetise lentswe leo o sa le utlwisiseng ka botlalo.

Haeba seo o ithutang sona se ferekanya kapa o sa utlwisisi, ho tla ba le LENTSWE pejana leo o sa kang wa le utlwisisa.

Se ke wa fetela pele, empa kgutlela ho PELE o kena mathateng mme o fumane lentswe leo o neng o sa le utlwisisi ka botlalo. Kae kapa kae moo o bonang lentswe le thaletsweng mola, o ka le tobetsa mme hang-hang le tla o fa moelelo wa lentswe leo.

Ha o ntse o tswela pele thutong, o ka tobetsa hape lethathamong le ka hodimo ho leqepe le leng ka leng la thuto eo ho yona e reng "Ditlhaloso" (e leng lenane la mantswe le seo ba se bolelang) mme e tla o isa lenaneng la mantswe a sebedisitsweng ha o le thutong ho fana ka moelelo wa e ka mong.

Haeba o sa fumane lentswe leo o le batlang le thathamisitswe lethathamong, fumana bukantswe e bonolo mme o shebe moelelo wa yona moo.