Let us know how it is going
5.‎1 BALA SEHLOOHO

Tshitiso ya Boraro ya ho Ithuta:
Lentswe le sa Utlwisiswang Hantle

Tshitiso ya boraro le ya bohlokwahadi ka ho fetisisa ya ho ithuta ke: Lentswe le sa utlwisiswang hantle. Lentswe le sa utlwisiswe hantle ke lentswe le sa utlwisiseheng kapa ke le utlwisiswang hampe.

Diketso tse fapaneng ka ho fapana di tswa lentsweng le sa utlwisisweng hantle.

Ha o fitisa lentswe leo o sa le utlwisiseng moelelo wa lona, ​​o ka ba le maikutlo a se nang letho a lemohang haholo e bile ho leng bonolo ho a lemoha. Ke maikutlo kapa sesupo sa ho hloka tsebo ka botlalo, memori kapa tlhokomediso, jwalo ka ha e ka kelello ya hao ha ena le letho.

Lentswe le sa utlwisisweng hantle le lona le ka o fa maikutlo a ho hlatsuwa (ho ikutlwa e ka bong bo kgathetse haholo mme o se na matla kapa boiketlo).

E ka o fa maikutlo a seng moo (ho se tsebe ka botlalo kapa ho hokahana le boemo boo o leng ho bona). E tla latelwa ke mofuta wa pherekano ya methapo (boemo ba maikutlo kapa thabo e fetelletseng kapa thabo e ka kenyelletsang maikutlo a ho tshwenyeha le ho tshoha, haholoholo ka ho hong hoo o utlwang ho tla etsahala).

Lentswe le sa utlwisisweng hantle ke lona le ka etsang hore motho a utlwe a le sethoto kapa a sa tsebe letho ka sehlooho sefe kapa sefe.

Thibelo ena ya boraro ya ho ithuta, ke lentswe le sa utlwisisweng hantle, ke yona ntho ya bohlokwahadi ho dithibelo tse tharo. E susumetsa bokgoni ba hao ba ho etsa.

Mohlala, haeba o ne o ithuta ka sehlooho sa bonono le ho ithuta ho penta, o ne o tla kgona ho etsa diketso tsa ho penta ebe o kenya letsoho ka mafolofolo haeba o ne o sena mantswe o sa utlwisisweng hantle sehloohong seo. O kanna wa se be le talente ya ho ba motaki ya hlwahlwa, empa o tla ba le bokgoni ba ho etsa diketso tsa ho penta. Empa ho ka se be jwalo haeba o ne o na le mantswe a sehlooho seo o neng o sa se utlowisisi ka botlalo.

Mantswe a sa utlwisisweng hantle a fokotsa bokgoni ba hao ba ho etsa.

Phenomena tsa Lentswe le sa Utlwisisweng Hantle

Lentswe phenomena ke bongata ba ketsahalo tse makatsang. Phenomena ke ntho e etsahalang kapa e teng e ka bonwang.

Ho bontsha hore na sena se sebetsa jwang, ha re nke mohlala wa hao jwaloka moithuti ho fetela mantswe a fitileng dithutong tsa hao tseo o sa di utlwisisang.

Ho na le diketsahalo tse pedi tse ikgethang tse hlahiswang ke lentswe le sa utlwisisweng:

Ketsahalo ya Pele

Ha o sa utlwisise lentswe hantle, karolo e ka mora lentswe leo ha e na letho ka memoring wa hao.

O ka sala morao ka mehla lentswe pele le se na letho. Kgutlela morao moo o neng o ikutlwa o se na letho mme o shebe pele ho moo hore o fumane lentswe leo o neng o sa le utlwisise ka botlalo. O ka fumana moelelo wa lentswe le sa utlwisisweng hantle ka ho le sheba ka hara dikishinari ebe o utlwisisa hore na le bolelang. Ka ho etsa sena, o tla fumana ka mohlolo hore karolo ya temana eo o neng o ithuta yona ha e sana letho. Bona ke boloi ba nnete.

Mohlala ke ona: “Ho ile ha fumaneha hore ha phepelo e fihla, bana ba ne ba kgutsitse mme ha e le siko, ba ne ba hlasimolla haholo.”

Ho etsahalang ke hore o nahana hore ha o utlwisisi mohopolo ohle, empa ho se utlwisisehe ho tswa lentsweng lele leng leo o neng o ke ke wa le hlalosa—phepelo. Ho bolela phirimana—nako pele ho fifala ka botlalo ka shwalane.

Ha o utlwisisa lentswe “phepelo,” polelo yohle e ka utlwisiswa.

Ketsahalo ya Bobedi

Tlhaloso e sa utlwisisweng hantle kapa tlhaloso e sa utlwisisweng, kapa lentswe le sa kang la fumana moelelo wa a lona, ​​e ka etsa se sosa sa hore o tlohele ho ithuta sehlooho se itseng mme o etse hore o e tlohele ka tshohanyetso kapa o tlohe sebakeng seo. Hona ho bitswa ho nyahama. Ho nyahama ke ka tshohanyetso o tlohela ho etsa ntho e itseng kapa ka tshohanyetso o tloha kae kae.

Ho tloha ka tshohanyetso ho ithuteng sehlooho kapa thuto kapa ho tlohela sehlopha ka tshohanyetso ka lebaka la lentswe le sa utlwisisweng hantle.

Kaofela re na le batho ba tsebahalang ba ileng ka tjheseho ba qadileng ho ithuta empa ka nako e nngwe ba fumana hore motho eo o tlohetse thuto hobane e ne e “bora” kapa “e se seo ba neng ba na le monahano hore e tla ba sona.” Mohlala, ba ne ba tla ithuta tsebo kapa ba ya sekolong sa bosiu ebe ba fumana degree, empa ha ba so ka ba qeta ho etsa seo ba ikemiseditseng ho se etsa.

Ho sa tsotelehe mabaka a bona a utlwahala ha kae, taba ke hore ba lahlile sehlooho seo kapa ba tlohela thuto. Sena e bile ho nyahama.

Motho o otla ka lebaka lele leng la mantlha—lentswe le sa utlwisisweng hantle.

Molao ke ona: lebaka leo ka lona o tlohelang ho etsa ho hong ka tshohanyetso e itseng ke hobane o sa utlwisisi sehlooho hantle. Ka ho fumana le ho hlakisa mantswe le ho utlwisisa ka botlalo moelelo wa ona, o ka fumana bokgoni ba ho etsa ho hong hape.

Leha tshitiso ena—lentswe le sa utlwisisweng hantle—le fanwa qetellong, ke e bohlokwa ka ho fetisisa ebile e na le ditlamorao tse matla.

Ketso ya ho fumana moelelo le ho utlwisisa mantswe a neng a sa utlwisiswe hantle e ka hlahisa ditholwana tse makatsang ka ho fetisisa.

Theknoloji ena ya lentswe le sa utlwisisweng hantle e bula heke ya thuto.

 

HLOKOMELA: E le hore o tswele pele, o tlameha ho tlatsa mehato yohle e fetileng thutong ena. Mohato wa hao wa ho qetela o safellang ke
HLOKOMELA: O bile le dikarabo tse mmalwa tse neng di fosahetse. E le hore o tswele pele, o lokela ho bala sehloho seo hape le ho leka kutlwisiso ya hao hape