Let us know how it is going
4.‎1 תרגיל מעשי

מטלה מעשית

מטלות מעשיות

הערה: התרגילים המעשיים האלה אינם בגדר חובה. אתה לא חייב לעשות אותם. הם נכללים כאן כדי שתעשה אותם וזה יעזור לך להשיג הבנה מוגברת ויכולת ליישם את החומרים של הקורס.

השתמש בשאלון שרשום במאמר "איך למצוא צד שלישי" כדי לפתור קונפליקט בין שני אנשים על-ידי ביצוע הצעדים הבאים:

1. מצא אדם, זוג נשוי או קבוצה שהיו בקונפליקט שלא נפתר.

2. ראיין בעצמך את האנשים המעורבים וקבל את תשובותיהם לשאלות הרשומות במאמר "איך למצוא צד שלישי". רשום לעצמך הערות והכן רשימה של כל השמות שהם נותנים לך.

3. כאשר תסיים לעשות את הראיונות ואתה בטוח שקיבלת את כל התשובות לשאלות שלך, סכם את מספר הפעמים שכל שם מופיע ברשימה שהכנת.

4. אמור לשני האנשים שראיינת את שמו של האדם שעלה הכי הרבה פעמים ברשימות שלך. אמור לאדם או לזוג או לקבוצה מיהו הצד השלישי. אם הקונפליקט נפתר, זה הסוף של זה.

5. אם הקונפליקט לא נפתר ועדיין קיים בין האנשים הנוגעים בדבר, חזור על הצעדים שלעיל עד שתאתר את הצד השלישי הנכון והקונפליקט ייפתר.

הערה: חזור על התרגיל הזה כמה פעמים שתצטרך כדי להרגיש לגמרי בנוח עם הנוהל.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.