Let us know how it is going
4.‎1 ISIVIVINYO ESISEBENZAYO

Isabelo Esisebenzayo

Izabelo Ezisebenzayo

Qaphela: Lezi zivivinyo zokugcina zingenziwa ngokuzithandela. Awuphoqekile ukuba uzenze. Kuhlanganiswe lapha ukuthi ukwenze ukukusiza uthole ukuqonda okwengeziwe nekhono lokusebenzisa izinto ze sifundo.

Sebenzisa uhla lwemibuzo oluhlelwe kusiqephu “Ungalithola Kanjani i Third Party” ukusombulula ingxabano phakathi kwabantu ababili ngokwenza okulandelayo:

1. Thola umuntu, abantu ababili abashadile noma iqembu elinengxabano engasombululeki.

2. Wena xoxisana nabantu abathintekayo bese uthola izimpendulo zabo emibuzweni esohlwini lwesiqephu “Ungalithola Kanjani i Third Party.” Thatha amanothi bese wenza uhlu lwawo wonke amagama abakunika wona.

3. Lapho usuqedile ukwenza izingxoxo futhi uqinisekile ukuthi uzitholile zonke izimpendulo zemibuzo yakho, bala inani lezikhathi igama ngalinye livela ohlwini olwenzile.

4. Batshele bobabili labo bantu obukade uxoxisana nabo ngegama lomuntu owavela izikhathi eziningi epheshaneni lakho. Tshela lowo umuntu noma ababili abashadile noma iqembu ukuthi ngubani i-Third Party. Uma ingxabano ixazululeka, lokho ukuphela kwayo.

5. Uma ingxabano ingapheli futhi ilokhu ikhona phakathi kwabantu abathintekayo, phinda lezi zinyathelo ezingenhla uze ubone okunguyena i-Third Party lapho ingxabano ixazululekile.

QAPHELA: Phinda lo msebenzi kaningi ngangokunokwenzeka ukuze ukhululeke ngokuphelele indlela yokwenza.

QAPHELA: Ukuze uqhubeke, kufanele uqedele zonke izinyathelo zangaphambilini kule isifundo. Isinyathelo sakho sokugcina esingaphelele ngu
QAPHELA: Unezimpendulo eziningana ebezingalungile. Ukuze uqhubeke, kufanele uphinde ufunde indatshana bese uhlola ukuqonda kwakho futhi.