Let us know how it is going

תשובות לסמים

מתוך 'ספר-העזר של סיינטולוגיה'

הירשם על-ידי שימוש בכתובת האי-מייל שלך:


תשובות לסמים

בקורס זה אתה תלמד:

  • כיצד ההשפעות המצטברות של שימוש בסמים ובתרופות יכולות להשאיר אדם עם נזקים, אפילו זמן רב אחרי שהפסיק לקחת אותם.
  • ההשפעות המזיקות שיש לסמים ולתרופות על המיינד וגם על האדם עצמו.
  • כלים אפקטיביים שאתה יכול להשתמש בהם כדי לעזור למישהו להיגמל מסמים בבטחה.