Let us know how it is going

IIMPENDULO KWIZIYOBISI

IVELA KWINCWADI YE SCIENTOLOGY

Bhalisa usebenzisa idilesi ye-meyile:


Iimpendulo Kwiziyobisi

Kule khosi uya kufunda:

  • Iziphumo ezongezelekileyo zokuthatha iziyobisi zinokumshiya umntu ephazamisekile, nokokuba kudala beyekile ukuzithatha.
  • Iziphumo eziyingozi iziyobisi ezinazo engqondweni nasemntwini ngokwakhe.
  • Izixhobo ezifanelekileyo onokuzisebenzisa ukunceda umntu arhoxe ngokukhuselekileyo kwiziyobisi.