Let us know how it is going
2.‎1 FUNDA ELI NQAKU

Ukusinda kunye ne Dynamics Zakho

Ngokuhlolwa uMntu buqu, umntu wonke ubonakala enentshisakalo yokusinda kwi dynamics ezi nganye. Umzekelo, umntu unokuba nomdla ekusindeni kwamaqela (i Dynamic yeSithathu) kakhulu na njengangoko enomdla ekusindeni kwakhe (i Dynamic yokuQala). Anganokuthanda ukuzilolonga kunye nokugcina umzimba wakhe womelele njengangoko esonwabela ukusebenza nzima ukunceda iqela lakhe lebhola liphumelele kumdlalo.

Ngokukhawuleza ususe okanye ukhabele kude ezi dynamics, umntu uqala abe nama nengxaki. Umzekelo, ukuba umntu akavunyelwanga ukuba yinxalenye yeqela okanye iqela (yeSithathu i Dynamic), angaqala azive ingathi akafunwa kwaye i Dynamic yokuQala iba ngaphantsi. Wenza kancinci nakancinci ukunceda usapho lwakhe kwaye oko (i Dynamic yesiBini) iyasokola, ngokuya njalo njalo. Zonke ii dynamics zakhe ziyangokwehla. Ke siyabona ukuba kukho into eyenzekileyo ukunciphisa ukusinda kwi dynamic nganye, inokuchaphazela nezinye kwakho. Ukuba uzenzakalisile kwaye ugqibela usesibhedlele, ngaloo ndlela wenzakalisa ukusinda kwe Dynamic yakho yokuQala, emva koko kunokwenzeka uphulukane nomsebenzi wakho kwaye ungabisenakuba yinxalenye yeqela lakho lomsebenzi (i Dynamic yeSithathu). Kuse njalo ungaphulukana nomvuzo wakho wokuhlawulwa ube netyala elikhulu likagqirha kwaye loo nto inokuthetha ukuba usapho lunemali encinane yokusetyenziselwa kwizinto zokunxiba, ukutya nendawo yokuhlala (i Dynamic yakho yesiBini).

Yonke iphakheji yazo zonke ii dynamics ezisibhozo zibalulekile ukuze nawuphi na umntu asinde.

Kuluntu lwanamhlanje, abantu bafundiswe ukukholelwa ukuba “Umntu uzicingela eyedwa.” Abanye abantu kuye kufuneke banyanzelwe, babhaxabulwe, babethwe kwaye bafundiswe ukuba babe ne Dynamic yeSithathu. Kuya kufuneka bavalelwe. Kufuneka bathunyelwe esikolweni. Kuya kufuneka bohlwaywe, bahlawuliswe, bahlawulwe irhafu kwaye banyanzelwe uba bavote. Abantu banokucinga ukuba zonke ezi zinto kufuneka zenziwe nje ukwenza umntu abe neyeSithathu i Dynamic.

Kukwanjalo ke nakweyeSine i Dynamic (Uluntu). Ingaba wakhe wazi omnye umntu ocinga ukuba zizinja kuphela ezingabahlobo bokwenene bomntu kwaye enye indoda ayilunganga? Lomntu ugxile kuphela kwi Dynamic yesiHlanu (intlanzi, izinja, iikati, iingonyama, ingca, imithi, iintyatyambo, njalo njalo). Iya kuba kulungile loo mntu ukuba aqhubeke enalo mbono, kodwa kuphela de loo mbono ungaphumeleli, njengoko ingeyonyani. Umzekelo, yithi lo mntu ugula kakhulu ngenye imini kwaye wacela iikati nezinja zakhe ukuba zimncede aphile. Kodwa kunjalo abakwazi kwaye umntu ocela uncedo lwezilwanyana uyohluleka. Kuya kufuneka ke aye esibhedlela aze afumane abanye abantu ukuba bamncede asinde.

Asiyonyani ukuba nayiphi na enye yezi dynamics ezisibhozo ibaluleke ngakumbi kunezinye. Zonke ziyinxalenye yomdlalo wokuphila jikelele. Nangona kunjalo, iya kufunyanwa phakathi kwabantu abohlukeneyo ukuba umntu ngamnye ubeka ingqalelo enkulu kwenye okanye ngaphezulu kunezinye ii dynamics. Umzekelo, imvumi inokubeka yonke ingqalelo yakhe ukuziqhelanisa imini nobusuku, iintsuku ezisixhenxe ngeveki, ukuzama ukuba ngoyena mdlali ulungileyo we-violin kwihlabathi, enganikeli ngqalelo kusapho okanye kubahlobo bakhe. Ezinye ezi ii dynamics ziyakuhlupheka kwaye ziya kumbangela inkathazo.

Isizathu sonke sokuba inokutshintsha (ii dynamics) zahlukaniswe kwinzingiselo ezisibhozo kukwandisa ukuqonda kwakho ngobomi ngokuzahlulela kumacandelo. Ukwahlulahlula ubomi ngale ndlela, icandelo ngalinye linokuhlolwa lodwa kwaye lihlolwe ukuba lisebenza njani kunye nezinye. Njengoko ukuqonda kwakho ngazo kukhula, uyakwazi ukuba usinde kangcono kuyo yonke imisebenzi ye dynamics.

Njengomzekelo woku, thabatha umntwana ongaziyo ngaphaya kwe Dynamic yokuQala (i Dynamic Yakho) xa ezalwa. Kodwa njengokuba umntwana ekhula kwaye eba nomdla kwizinto ezingakumbi, unokubonwa ukuba uqala ukusinda kwezinye ii dynamics. Ufunda ukuba usapho lwakhe liqela kwaye unamaqela abahlobo (i Dynamic yeSithathu) emva koko aye esikolweni afunde ngabanye abantu abahlala kwamanye amazwe aze aqaphele uLuntu (i Dynamic yeSine). Ufunda malunga nezilwanyana kunye nezinambuzane (i Dynamic yesiHlanu) ngoku ungumnini wenja kunye nentaka njengezilwanyana zasekhaya, njalo njalo.

Njengomzekelo wokuchasene noku, cinga ngomntu ongakwaziyo ukuhlala kakuhle kwi Dynamic yeSithathu (Iqela le Dynamic) kwaye akakuthandi ukuba yinxalenye yeqela. Umntu ololu hlobo ujongwa njengongena bukho ekuhlaleni—uphila ubomi bakhe yedwa kwaye akayonxalenye yeqela nabanye.

Ke wenza njani ukuze usebenze ngempumelelo kuyo yonke imisebenzi ye Dynamics? Indlela yokwenza oku kukufunda ukuba ungasinda njani ngokusemandleni akho kwi dynamic nganye. Ngokudibeneyo, ezi dynamics zisibhozo zonke zidibana zifikelelise ukusinda kwakho ebomini.

Qaphela: Ukuze uqhubeke, kufuneka ugcwalise onke amanyathelo angaphambili kule khosi. Inyathelo lakho lokugqibela elingaphelelanga ngu
QAPHELA: Uneempendulo ezininzi ebezingachanekanga. Ukuze uqhubeke, kuya kufuneka ufunde kwakhona inqaku Kwaye uvavanye ukuqonda kwakho kwakhona.